„Popularyzacja zestawów narzędzi edukacyjnych oraz metod nauczania i uczenia się wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów, dostosowanych do potrzeb rynku pracy” – nowy projekt ORE

Ośrodek Rozwoju Edukacji rozpoczął realizację projektu „Popularyzacja zestawów narzędzi edukacyjnych oraz metod nauczania i uczenia się wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów, dostosowanych do potrzeb rynku pracy”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Projekt realizowany jest na podstawie Decyzji Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 grudnia 2023 roku.

Projekt „Popularyzacja zestawów narzędzi edukacyjnych oraz metod nauczania i uczenia się wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów, dostosowanych do potrzeb rynku pracy” jest kontynuacją projektu pozakonkursowego „Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych„, w ramach którego zostały opracowane programy nauczania, poradniki metodyczne, scenariusze zajęć/lekcji, scenariusze interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych oraz narzędzia pomiaru dydaktycznego i narzędzia do ewaluacji kompetencji kluczowych do wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako Beneficjent niniejszego projektu niekonkurencyjnego, informuje o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektu FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

  • poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i
    Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwa Edukacji Narodowej al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa,
  •  skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Edukacji Narodowej al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa.

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE

Ostatnia aktualizacja: 4 kwietnia 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa