Popularyzacja zestawów narzędzi edukacyjnych oraz metod nauczania i uczenia się wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów dostosowanych do potrzeb rynku pracy

Popularyzacja zestawów narzędzi edukacyjnych oraz metod nauczania i uczenia się wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów dostosowanych do potrzeb rynku pracy

10 czerwca 2024

Canva i Zestawy Narzędzi Edukacyjnych – kreatywna synergia w edukacji

W maju br. Ministerstwo Edukacji Narodowej nawiązało partnerstwo z firmą Canva – globalną platformą do komunikacji wizualnej. W ramach programu Canva for Education wszyscy nauczyciele uczący w szkołach i uczniowie od klasy IV szkoły podstawowej otrzymali bezpłatny dostęp do zaawansowanej wersji platformy.

W ramach Zestawów Narzędzi Edukacyjnych (ZNE) Canva również jest wykorzystywana jako jeden z elementów wspierających kreatywne i efektywne uczenie się.

Dlaczego pracujemy z Canvą? Dzięki intuicyjnemu interfejsowi, łatwym w użyciu funkcjom i bogatej bibliotece szablonów, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mogą szybko opanować jej obsługę i skupić się na tworzeniu atrakcyjnych materiałów edukacyjnych. Ponadto Canva pomaga w lepszym zrozumieniu i przyswajaniu wiedzy poprzez wizualne notatki, mapy myśli i diagramy. Umożliwia również pracę w grupach, co jest szczególnie cenne w edukacji, na przykład w kontekście przygotowania do rynku pracy.

Poniżej krótki materiał filmowy prezentujący Zestawy Narzędzi Edukacyjnych oraz wykaz najistotniejszych źródeł danych o Canvie:

Przypominamy i zachęcamy do korzystania z zestawów narzędzi edukacyjnych, wykorzystując przy tym tę samą lokalizację ZNE i Canvy – na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej

A my znajdujemy się tutaj – link do strony

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE

7 maja 2024

Prezentacja programów nauczania i scenariuszy lekcji do języków obcych I i II etapu edukacyjnego

Zapraszamy do wysłuchania wstępu teoretycznego do opracowanych przez dr Barbarę Muszyńską programów i scenariuszy lekcji językowych dla I i II etapu edukacyjnego.

Dr Barbara Muszyńska, to pracownik akademicki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, specjalistka w nauczaniu języków obcych, szczególnie w kontekście edukacji dwujęzycznej i różnojęzycznej, autorka wielu publikacji, w tym także opracowanych dla ORE.

Zestawy narzędzi edukacyjnych do wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE

6 maja 2024

Odejście od obowiązkowych prac domowych z zestawami narzędzi edukacyjnych

Część 1: języki obce

„Sami musimy stać się zmianą, do której dążymy w świecie”

(Mahatma Gandhi)

Przyzwyczajenie i zmiana. Te dwa elementy są nieodłączną częścią naszego życia. Przyzwyczajenie do tego, co znamy daje nam poczucie bezpieczeństwa. Zmiana, choć towarzyszy nam na co dzień, często wywołuje w nas niechęć, opór, a nawet lęk przed tym, co nieznane. Skoro jednak zmiany są nieuchronne, warto potraktować je jako wyzwanie i źródło nowych możliwości i podejście takie zastosować także do zmian w środowisku zawodowym.

Szkoła zmienia się, dostosowuje się do potrzeb ucznia. Ostatnio wprowadzona zmiana  ̶ rezygnacja z obowiązkowych prac domowych[1] wywołała lawinę dyskusji, dzieląc środowiska szkolne, rodziców i uczniów na obozy zwolenników i przeciwników tego rozwiązania. Przeciwnicy i sceptycy wyrażają obawy, że brak prac domowych znacznie obniży poziom nauki.

Tymczasem badania naukowe (IBE[2]) pokazują, że prace domowe nie wpływają znacznie na poprawę wyników nauczania, oraz wskazują, że „efektywność edukacyjna korzystania z prac domowych zależy nie od ich częstotliwości i intensywności, ale jakości […] oraz od samodzielności ucznia i jego poziomu motywacji do nauki”.

Skoro nie ma obowiązkowej nauki w domu, jak skłonić ucznia, aby uczył się efektywnie i jak zarządzać tą zmianą w edukacji, aby wpłynęła na podniesienie jakości kształcenia i zgodnie z wynikiem powyższych badań rozwijała samodzielność i motywację uczniów? Jak zmienić swoje przyzwyczajenia co do sposobu planowania i prowadzenia lekcji?

Zestawy narzędzi edukacyjnych[3] dostępne na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE) proponują wiele rozwiązań, które mogą wesprzeć nauczyciela w realizacji kształcenia. Poniżej przedstawione zostaną przykłady, ilustrujące propozycje dla nauczycieli języków obcych (na podstawie przykładów z języka angielskiego) w kontekście rozwijania samodzielności i motywacji wewnętrznej ucznia.

 1. Metody i techniki pracy rozwijające poczucie przydatności nauki języka obcego oraz sprzyjające:
 1. aktywności własnej ucznia w procesie uczenia się języka obcego i rozwijające umiejętności potrzebne do samodzielnego myślenia i działania
 2. wykorzystywaniu wcześniej nabytej wiedzy, dzieleniu się nią i budowaniu na niej nowych treści
 3. zaspakajaniu ciekawości poznawczej poprzez wykorzystywanie tematyki interesującej ucznia
 4. zróżnicowanym formom powtarzania wiedzy
 5. pracy w zespole, budującej pozytywne relacje w klasie oraz z nauczycielem i pomagającej w uczeniu się od siebie nawzajem
 6. refleksyjnej ocenie postępów ucznia oraz procesowi samooceny.
Temat scenariusza i autorAktywności uczniaRozwijane kompetencje
Stwórz swoje własne wideo
na temat bezpieczeństwa
Cybernetycznego, kl VII (Muszyńska B.)
Lekcja 1
Lekcja 2
dzielą się posiadaną wiedzą na temat bezpieczeństwa w sieci• kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
• kompetencje w zakresie wielojęzyczności
• kompetencje cyfrowe
kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się
•kompetencje w zakresie przedsiębiorczości (rozwój wyobraźni, kreatywności, zdolność wykorzystywania pomysłów, podejmowanie inicjatywy)
• kompetencje matematyczne poprzez zadania pozwalające odnaleźć zastosowanie matematyki w sytuacjach życia codziennego; (ostatni scenariusz)
Leo Messi trains every day – opisujemy codzienne życie
niecodziennych osób, kl IV (Tengowska N.)
podejmują wspólne decyzje co do sposobu realizacji projektu, wyszukują informacje, itp.
The Human Desire for Exploration. Odkrycia, odwieczne dążenie ludzkości, kl. VI (Sepioło A.)posługują się technologią informatyczną (quiz online, nagrywanie filmików telefonem, praca na platformie TwinSpace

Tych kilka przykładów może posłużyć do zaplanowania zadań, jakie uczeń będzie chciał wykonać po lekcjach, samodzielnie, bądź wspólnie z innymi uczniami.

 1. Uczenie się/utrwalanie/powtarzanie słownictwa można zaproponować lub oddać inicjatywę uczniom w celu przygotowania (w zależności od możliwości językowych ucznia):
 • mini słowniczka, z definicjami w języku polskim, angielskim lub za pomocą ilustracji
 • mapy myśli,
 • lapbooka,
 • fiszek,
 • quizu
 1. Utrwalenie struktur leksykalno-gramatycznych poprzez np.: nagranie wywiadu z członkiem rodziny lub inną osobą, przygotowanie prezentacji z danego tematu, przygotowanie przez osobę chętną materiałów dla uczniów w klasie na np. lekcję powtórzeniową.
 1. Prowadzenie dzienniczka „Moje postępy w angielskim” – gdzie uczeń monitoruje swoją naukę, i ocenia co pamięta, a co musi jeszcze utrwalić (rozłożenie nauki w czasie i odtwarzanie wiedzy).

Ważne jest, aby w swoich działaniach uczeń otrzymał wsparcie i wskazówki od nauczyciela oraz ocenę słowną, opartą na rzetelnej refleksji. Istotne jest, aby planując zadania dodatkowe dla ucznia, wspierać go w rozwijaniu umiejętności takich jak: samodzielność i odpowiedzialność, planowanie czasu, zarządzanie nim, organizacja pracy oraz samodzielność w rozwiązywaniu problemów, jak również radzenie sobie ze stresem związanym z terminami. Te umiejętności będą dla ucznia niezwykle istotne w życiu codziennym i zawodowym, a także mają kluczowe znaczenie w kontekście czekających egzaminów.

Dodatkowo, zadania wykonywane przez ucznia poza lekcjami umożliwią utrwalenie materiału i lepsze zrozumienie go, co z kolei przyczyni się do lepszych wyników w nauce i pozytywnie wpłynie na rozwój jego motywacji i zainteresowania nauką. Nauczyciel może także ocenić postępy ucznia poza szkołą i zidentyfikować obszary, w których potrzebuje on dodatkowej pomocy czy wsparcia. Dzięki temu uczniowie będą czuć się bardziej zaangażowani w proces nauki i osiągną postępy zgodne z własnymi możliwościami.

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE

[1] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI  z dnia 22 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. Warszawa, dnia 25 marca 2024 r. Poz. 438); § 1 pkt 1.

[2] https://ibe.edu.pl/pl/publikacje-przygotowanie-i-realizacja-miedzynarodowych-badan (dostęp na 15.04.2024)

[3] https://zpe.gov.pl/a/zestawy-narzedzi-edukacyjnych/DdkFeif7i (dostęp na 15.04.2024)

30 kwietnia 2024

Zestaw narzędzi edukacyjnych do przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa

Zestaw narzędzi edukacyjnych do przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa został opracowany i zaktualizowany na podstawie zmian dokonanych w podstawie programowej. Składa się z narzędzi edukacyjnych, takich jak: programy nauczania, poradnik metodyczny zawierający scenariusz lekcji, interdyscyplinarne projekty edukacyjne, narzędzia do pomiaru dydaktycznego i do ewaluacji kompetencji kluczowych, zawiera również nowoczesne metody nauczania i uczenia się.

Proponowane materiały dydaktyczne są dostosowane do zindywidualizowanych potrzeb osób nauczających i uczących się, co eliminuje barierę dostępności. Mogą być uzupełnieniem innych materiałów edukacyjnych, można je też stosować oddzielnie. Są gotowym rozwiązaniem metodycznym i organizacyjnym do wykorzystania zarówno w edukacji zdalnej, jak i w formie klasycznych metod i narzędzi kształcenia i wychowania. Stanowią inspirację dla nauczycieli w projektowaniu lekcji, wspierają wszechstronny rozwój uczniów, ale przede wszystkim wspomagają rozwój kluczowych umiejętności dostosowanych do potrzeb rynku pracy.

Zestaw narzędzi edukacyjnych do przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa został opublikowany na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji i zostanie zamieszczony na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej w celu nieodpłatnego korzystania z niego.

Załączniki:

15 kwietnia 2024

Zestawy narzędzi edukacyjnych kluczem do skutecznego rozwijania kompetencji kluczowych w edukacji

„Technologia może ułatwić uczenie się i nauczanie, ale wymaga dopasowania do potrzeb uczniów i zintegrowanego wsparcia”.

Powyższy cytat pochodzi z raportu opracowanego przez Centrum Nauki Kopernik: „Urządzenia mobilne w uczeniu się i nauczaniu. Raport z badań ilościowo-jakościowych”[1]. Wyniki badań wskazują, że integracja urządzeń mobilnych w procesie nauczania przynosi liczne korzyści zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Zestawy narzędzi edukacyjnych oprócz obudowy metodycznej zawierają wskazówki w zakresie: pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi; rozwijania kompetencji kluczowych; zwracają także uwagę na wykorzystanie technologii, która zapewnia:

 1. Zwiększenie zaangażowania uczniów: technologia wzbogaca proces nauczania, czyniąc go bardziej interaktywnym i atrakcyjnym dla uczniów. Poprzez wykorzystanie różnorodnych aplikacji, gier edukacyjnych i platform e-learningowych można stymulować zainteresowanie uczniów oraz sprzyjać ich aktywnemu udziałowi w zajęciach.
 2. Personalizację nauczania: dzięki technologii możliwe jest dostosowanie procesu nauczania do indywidualnych potrzeb i preferencji uczniów. Nauczyciele mogą korzystać z różnorodnych narzędzi edukacyjnych, aby lepiej zrozumieć poziom wiedzy każdego ucznia i dostosować materiał oraz tempo nauczania odpowiednio do ich umiejętności.
 3. Rozwój kompetencji cyfrowych: współczesny świat wymaga posiadania umiejętności obsługi nowoczesnych technologii. Wykorzystując urządzenia mobilne w procesie nauczania, uczniowie zdobywają niezbędną wiedzę i umiejętności cyfrowe, które są kluczowe w ich przyszłej karierze zawodowej.
 4. Stosowanie nowoczesnych metod nauczania: technologia umożliwia eksperymentowanie z nowymi metodami nauczania, takimi jak flipped classroom czy blended learning. Dzięki temu proces nauczania staje się bardziej efektywny i dostosowany do potrzeb współczesnego środowiska edukacyjnego.
 5. Przygotowanie do przyszłości: korzystanie z technologii w procesie nauczania przygotowuje uczniów do świata, w którym technologia odgrywa coraz większą rolę. Umożliwia im rozwój umiejętności krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz pracy w zespołach, co jest kluczowe w dynamicznym środowisku biznesowym i społecznym.

Na podstawie powyższych korzyści, zachęcamy do aktywnego wykorzystywania zestawów narzędzi edukacyjnych, aby maksymalnie wykorzystać potencjał nowoczesnych narzędzi w procesie nauczania i uczenia się.

Zestawy narzędzi edukacyjnych dla wszystkich etapów edukacyjnych.

Propozycje z zestawów narzędzi edukacyjnych (część 1):

 • Scenariusz interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego W zdrowym ciele – zdrowy duch, czyli wygraj zdrowie! – I etap edukacyjny – klasa III. Zastosowane narzędzia: tablet, komputer, tablica multimedialna, smartwatch, smartfon i aplikacje/programy/serwisy: wirtualna tablica – Padlet, Excel, serwis YouTube, StepsApp, Google Fit, Kahoot!
 • Ile szczebli powinna mieć drabina? Daniel Kopiński – II etap edukacyjny: matematyka. Zastosowane narzędzia: smartfon, generator i czytnik kodów QR QRonline, aplikacja Flipgrid lub Discord
 • Tworzenie gry na smartfon przy użyciu AppInventor – III etap edukacyjny: liceum i technikum, informatyka poziom podstawowy. Zastosowane narzędzia: telefony komórkowe z systemem Android/ zainstalowany na komputerach emulator systemu Android, sieć bezprzewodowa, udostępniająca smartfonom sygnał internetowy z tej samej podsieci, co komputery uczniów, prosty program graficzny, umożlwiający zmianę rozmiaru plików graficznych(np. XnView)

Załączniki:

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE

[1] Dokument dostępny: https://www.kopernik.org.pl/sites/default/files/2024-03/raport%20Samsung_25.03.2024.pdf (data dostępu: 09.04.2024)

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa