Partner w projekcie

Źródło: fotolia
Źródło: fotolia

Informujemy, że  w dniu 7 czerwca 2023 roku, w wyniku przeprowadzonej oceny oferty złożonej
w odpowiedzi na zapytanie na ogłoszenie o otwartym naborze na partnera w celu wspólnej realizacji projektu „Cyfrowy rozwój oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego – szkolenie i doradztwo dla kadry JST,” – wybrany został Związek Miast Polskich.

Głównym celem partnerstwa w projekcie jest zaprojektowanie wsparcia w formie szkoleń i doradztwa wspomagającego jednostki samorządu terytorialnego w zarządzaniu cyfryzacją a także przetestowanie wypracowanych rozwiązań. Działaniom tym towarzyszyć będzie wymiana doświadczeń między kadrą JST, identyfikowanie najciekawszych rozwiązań w zakresie cyfrowego rozwoju oświaty i upowszechnianie ich w formie opisów dobrych praktyk samorządowych.

Związek Miast Polskich jest najstarszym (działa od 1990r.) i najsilniejszym w sensie potencjału organizacyjnego stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego w kraju. Członkami ZMP jest obecnie 354 miasta, które zamieszkuje 84% całej miejskiej populacji Polski. Wśród członków związku znajdują się zarówno miasta metropolitalne, jak też małe miasta oraz gminy miejsko-wiejskie
z sołectwami i terenami rolniczymi.

Zgodnie z zapisami Statutu, Związek Miast Polskich, ma na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i kulturalnego rozwoju miast polskich (§ 1 Statutu). Wśród wymienionych w Statucie form działalności znajduje się m.in. „prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów
w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu miejskiego
(§ 1.6 Statutu). Usługi edukacyjne są jedną z takich dziedzin, gdyż zgodnie z art.7.1.8 ustawy o samorządzie gminnym, edukacja publiczna jest jednym z zadań własnych gminy. Ponadto, Związek ma za zadanie „propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych miast i zadań zleconych przez administrację rządową” (§ 1.3.Statutu) oraz „reprezentowanie miast we wszystkich wspólnych sprawach na forum ogólnopaństwowym”(§ 1.1.Statutu).

Załączniki:

#FunduszeEuropejskie

Ostatnia aktualizacja: 12 grudnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa