Cyfrowy rozwój oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego (ZJST) – o projekcie

Tytuł projektu:

Cyfrowy rozwój oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego – szkolenie i doradztwo dla kadry JST.

Cel projektu:

opracowanie koncepcji szkoleń i doradztwa wspomagającego jednostki samorządu terytorialnego w zarządzaniu cyfryzacją, a także ich przetestowanie.

Podejmowana interwencja ukierunkowana jest na wsparcie kadry JST w procesie tworzenia warunków i wdrażania innowacyjnych rozwiązań strategicznych sprzyjających rozwojowi lokalnych systemów oświaty.

Zaplanowana interwencja została również uwzględniona w przyjętym przez Radę Ministrów RP Programie Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, którego celem jest rozwój społeczeństwa informacyjnego, które świadomie, skutecznie i bezpiecznie wykorzystuje technologie cyfrowe w swoim życiu prywatnym i zawodowym (projekt wpisany w Działanie III.3.4). Planowane w projekcie działania, adresowane do kadry JST wpisują się w priorytety ww. Programu tj. wzmocnienie zarządzania i koordynacji działania w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Dzięki działaniom  zaplanowanym w projekcie możliwe będzie usprawnienie procesów zarządzania cyfryzacją  na poziomie JST oraz zarządzanie kompetencjami cyfrowymi najważniejszych interesariuszy systemu oświaty.

Główne zadania projektu:

 1. Opracowanie koncepcji szkoleń (w tym programów i materiałów szkoleniowych) oraz organizacji procesu doradztwa wraz z niezbędnymi materiałami skierowanymi do kadry JST.
 2. Testowanie szkoleń i doradztwa dla kadry JST (na grupie 50 JST) zgodnie z przyjętą koncepcją.
 3. Monitorowanie procesu wdrożenia w JST przygotowanych planów strategicznych.
 4. Wymiana doświadczeń między kadrą JST, identyfikowanie najciekawszych rozwiązań
  i upowszechnianie ich w formie opisów dobrych praktyk samorządowych w zakresie cyfrowego rozwoju oświaty.

Grupy docelowe/adresaci projektu:

Uczestnikami projektu są osoby (kadra jednostek samorządu terytorialnego) oraz podmioty
( jednostki samorządu terytorialnego). W szczególności działaniami projektowymi objęte zostaną trzy grupy pracowników;

 • pracownicy operacyjni realizujący zadania z zakresu oświaty w JST, tj. dyrektorzy/naczelnicy wydziałów oświaty, inspektorzy ds. oświaty, skarbnicy, pracownicy zajmujący się planowaniem finansowym i analizami budżetowymi oraz pracownicy zespołów ekonomiczno- administracyjnych szkół czy centrów usług edukacyjnych oraz kadra zarządzająca w JST odpowiedzialna za podejmowanie decyzji zarządczych w obszarze oświaty,
 • szefowie jednostek samorządu terytorialnego tj. wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i ich zastępcy odpowiedziani za oświatę, starostowie oraz członkowie zarządu powiatu odpowiedzialni za oświatę,
 • dyrektorzy szkół/placówek oraz inni interesariusze systemu oświaty np. nauczyciele, uczniowie i ich rodzice zaproszeni przez organy prowadzące do współpracy w wypracowaniu i wdrożeniu lokalnych planów strategicznych w zakresie cyfryzacji na terenie jednostki samorządu terytorialnego.

Rezultaty projektu:

 • Opracowana koncepcja szkoleń (w tym programów i materiałów szkoleniowych), w tym zawierająca opis organizacji doradztwa dla JST oraz niezbędnych do wykorzystania
  w doradztwie materiałów adresowanych do kadry JST.
 • Przeprowadzenie badania dotyczącego stanu cyfryzacji oświaty w JST, przygotowanie raportu (ZMP). Przygotowanie modelu wdrażania narzędzi informatycznych w szkołach
  i placówkach podległych JST.
 • Objęcie cyklem szkoleń i doradztwem grupy 150 pracowników JST z 50 jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z wypracowaną koncepcją (przetestowanie wypracowanych rozwiązań), w tym szkolenia stacjonarne, doradztwo zdalne, spotkania
  w siedzibach JST. Podniesienie kompetencji kadry JST objętych wsparciem w zakresie zarządzania cyfryzacją.
 • Ocena koncepcji szkoleń i doradztwa. Opracowanie i przekazanie do MEN wkładu do projektu konkursowego. W 2025 roku planowany jest nabór do projektu konkursowego,
  w którym wykorzystane zostaną opracowane i przetestowane w projekcie niekonkurencyjnym rozwiązania (projekty konkursowe obejmą 900 pracowników JST
  z 300 JST z całej Polski).
 • Opracowanie przez jednostki samorządu terytorialnego uczestniczące w szkoleniach i doradztwie 50 lokalnych planów rozwoju cyfryzacji oświaty oraz podjęcie działań wdrożeniowych. Monitorowanie wdrożeń w JST (50 JST), wsparcie JST we wdrożeniach, działania zindywidualizowane, ukierunkowane na wyzwania występujące w JST.
 • Uruchomienie i moderowanie Grup Wymiany Doświadczeń dla kadry JST.
 • Przygotowanie przez samorządowców opisów dobrych praktyk samorządowych w zakresie cyfryzacji i upowszechnienie ich na stronie projektu.
 • Konferencje – wymiana doświadczeń samorządowców w zakresie zarządzania cyfrowym rozwojem oświaty.

Czas trwania projektu:

od 15 maja 2023 do 31 grudnia 2026 r.(decyzja podpisana przez Ministra Edukacji
i Nauki w dniu 22 września 2023r.)

Numer projektu: FERS.01.04-IP.05-0004/23

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytet FERS.01.00, Działanie 01.04 Rozwój systemu edukacji

Wartość projektu: 5 999977,36 zł, w tym:

 • wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 4 951 181,32 zł (82,52%)
 • wysokość wkładu ze środków budżetu państwa:1 048 796,04 zł (17,48%)

Partner w projekcie:

Związek Miast Polskich

#FunduszeEuropejskie

Ostatnia aktualizacja: 19 kwietnia 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa