Rekrutacja ekspertów branżowych

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do naboru ekspertów branżowych w ramach zadania: odbiór  560 e-materiałów do kształcenia zawodowego.

Przedmiotem zamówienia jest usługa społeczna polegająca na odbiorze 560 e-materiałów poprzez opracowanie zestawu raportów z kolejnych etapów weryfikacji e-materiałów do kształcenia zawodowego dla wskazanych zawodów w ramach branż: 1) branża audiowizualna (AUD); 2) branża budowlana (BUD); 3) branża ceramiczno-szklarska (CES); 4) branża chemiczna (CHM); 5) branża drzewno-meblarska (DRM); 6) branża ekonomiczno-administracyjna (EKA); 7) branża elektroenergetyczna (ELE); 8) branża elektroniczno-mechatroniczna (ELM); 9) branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK); 10) branża górniczo-wiertnicza (GIW); 11) branża handlowa (HAN); 12) branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT); 13) branża leśna (LES); 14) branża mechaniczna (MEC); 15) branża mechaniki precyzyjnej (MEP); 16) branża metalurgiczna (MTL); 17) branża motoryzacyjna (MOT); 18) branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO); 19) branża ogrodnicza (OGR); 20) branża opieki zdrowotnej (MED); 21) branża poligraficzna (PGF); 22) branża pomocy społecznej (SPO); 23) branża przemysłu mody (MOD); 24) branża rolno-hodowlana (ROL); 25) branża rybacka (RYB); 26) branża spedycyjno-logistyczna (SPL); 27) branża spożywcza (SPC); 28) branża teleinformatyczna (INF); 29) branża transportu drogowego (TDR); 30) branża transportu kolejowego (TKO); 31) branża transportu lotniczego (TLO); 32) branża transportu wodnego (TWO).

Ogłoszenie skierowane jest do następujących osób:

  1. czynnych nauczycieli kształcenia zawodowego lub
  2. czynnych instruktorów praktycznej nauki zawodu lub
  3. pracodawców lub ich przedstawicieli (pracowników), którzy współpracują ze szkołami lub placówkami kształcenia zawodowego lub z instytutami naukowymi, badawczymi lub placówkami doskonalenia nauczycieli w ramach związanych z kształceniem zawodowym projektów pozakonkursowych zleconych przez MEiN do realizacji przez te instytuty lub placówki lub
  4. przedstawicieli partnerów społecznych, członków Sektorowych Rad ds Kompetencji, przedstawicieli instytucji Klastra, którzy współpracują ze szkołami lub placówkami kształcenia zawodowego lub z instytutami naukowymi, badawczymi lub placówkami doskonalenia nauczycieli w ramach związanych z kształceniem zawodowym projektów pozakonkursowych zleconych przez MEiN do realizacji przez te instytuty lub placówki.

Jednocześnie zostaną odrzucone oferty osób, które w projektach realizowanych w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20 pn. Tworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego (POWR.02.15.00-00-3013/20-00, POWR.02.15.00-00-3018/20-00, POWR.02.15.00-00-3019/20-00, POWR.02.15.00-00-3031/20-00, POWR.02.15.00-00-3035/20-00, POWR.02.15.00-00-3036/20-00, POWR.02.15.00-00-3039/20-00, POWR.02.15.00-00-3043/20-00, POWR.02.15.00-00-3047/20-00, POWR.02.15.00-00-3048/20-00, POWR.02.15.00-00-3049/20-00, POWR.02.15.00-00-3051/20-00, POWR.02.15.00-00-3056/20-00) są, były lub będą zaangażowane jako kadra projektu konkursowego lub wyłoniony przez beneficjentów projektów konkursowych autor/współautor materiału multimedialnego lub ekspert weryfikujący e-materiał lub materiał multimedialny, w ramach branży, do której należy zawód, do którego składana jest oferta.

Ze względu na obowiązującą ustawę Prawo zamówień publicznych ww nabór Ekspertów branżowych przeprowadzany jest w trybie unijnym, który wymaga złożenia oferty podpisanej podpisem kwalifikowanym (podpisem komercyjnym).

Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który można zakupić u jednego z certyfikowanych dostawców.

Termin składania ofert trwa do 16 września 2022 r. do godz. 09.00.

Szczegóły dotyczące naboru dostępne są na stronie portalu SmartPZP:

Odbiór 560 e-materiałów poprzez opracowanie zestawu raportów z kolejnych etapów weryfikacji e-materiałów do kształcenia zawodowego dla wskazanych zawodów w ramach 32 branż

Zapraszamy do wzięcia udziału w powyższym naborze jak również zapraszamy do kolejnych, o których będziemy Państwa na bieżąco informować!

Z wyrazami szacunku,

Zespół projektu

Ostatnia aktualizacja: 5 września 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa