Komunikat dotyczący rozliczenia środków pochodzących z Grantu

W związku ze zgłaszanymi pytaniami dotyczącymi rozliczenia środków pochodzących z Grantu Grantodawca wyjaśnia, że środki te nie podlegają zwrotowi na jego rzecz w przypadku, gdy Grantobiorca osiągnął przewidziane w przedsięwzięciu grantowym wskaźniki przy mniejszym niż zakładano to we wniosku grantowym zaangażowaniu środków finansowych.

Zgodnie z § 5 ust. 1 Umowy o dofinasowanie przedsięwzięcia grantowego Grantobiorca rozlicza wydatki w ramach Projektu metodą rozliczania za rezultaty (efekty), tj. w oparciu o kwoty za rezultat, zgodnie z Wnioskiem grantowym. Oznacza to, że jeżeli dane zadanie zostało zrealizowane i Grantobiorca przedstawił Grantodawcy dowody na potwierdzenie wykonania wskaźników kwotę ryczałtową jako rozliczoną (jako wydatek kwalifikowalny). Tym samym w przedsięwzięciu grantowym nie powstają oszczędności, a Grantobiorca nie zwraca środków, jeśli faktycznie wydatkował mniej niż przewiduje określona przez niego kwota ryczałtowa. Podobnie beneficjent nie otrzymuje refundacji, jeśli wydatkował więcej niż przewiduje ustalona kwota ryczałtowa.

Jednocześnie Grantodawca wskazuje, iż określone m. in. w § 7 ust. 2 Umowy o dofinansowanie przypadki zwrotu niewykorzystanego grantu dotyczą przypadku, gdy z  rozliczenia wynika, że dofinansowanie nie zostało w całości rozliczone przez Grantobiorcę w  ramach kwot ryczałtowych, gdyż, np. nie osiągnięto na zakładanym poziomie wskaźnika danej kwoty ryczałtowej. W takiej sytuacji Grantodawca zwraca tę część dofinansowania, która dotyczy nierozliczonej kwoty ryczałtowej. Powyższego zwrotu nie należy jednak utożsamiać ze zwrotem oszczędności, które w projektach rozliczanych metodami uproszczonymi (ryczałtem) nie występują.

Ostatnia aktualizacja: 17 grudnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa