Kolejne spotkanie informacyjno-konsultacyjne z grantobiorcami

26 maja 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące realizacji grantów przyznawanych w ramach otwartego konkursu grantowego. W spotkaniu online uczestniczyli przedstawiciele wnioskodawców i grantobiorców, którym przyznano dofinansowanie na realizację grantu w rundach od 13 do 21 otwartego konkursu grantowego oraz zespół projektowy ORE.
Podczas spotkania omówiono harmonogram realizacji przedsięwzięć grantowych, zagadnienia dotyczące raportowania realizacji grantu, monitorowania realizacji założonych wskaźników, rozliczania transz, promocji i obowiązków informacyjnych.
Otwarty Konkurs Grantowy prowadzony jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Centrum Informatycznym Edukacji.

Ostatnia aktualizacja: 26 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa