Nowe wydanie poradnika „Szkoła Promująca Zdrowie”

Zapraszamy do zapoznania się z podręcznikiem Szkoła Promująca Zdrowie, autorstwa profesor Barbary Woynarowskiej i dr hab. Magdaleny Woynarowskiej-Sołdan. Jest on efektem wieloletnich doświadczeń w tworzeniu i rozwijaniu szkoły promującej zdrowie w Polsce. Powstał we współpracy z koordynatorami wojewódzkich i rejonowych sieci szkół promujących zdrowie, a także szkolnymi koordynatorami promocji zdrowia.

Niniejszy podręcznik jest modyfikacją poradnika opracowanego w 2016 r. Potrzeba tej modyfikacji wynikała z dokonanej w 2017 r. reformy strukturalnej i programowej systemu edukacji w Polsce. W podręczniku nawiązano do wartości i filarów szkoły promującej zdrowie (SzPZ) przyjętych w Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie (Schools for Health in Europe) oraz wcześniejszych polskich rozwiązań i doświadczeń opisanych w poprzednich publikacjach. Podręcznik składa się z dwóch części i Aneksu:

  • Części I przedstawiono koncepcję SzPZ, aktualny jej model i standardy. Omówiono etapy tworzenia takiej szkoły ze szczególnym uwzględnieniem planowania i ewaluacji działań. Opisano infrastrukturę dla wspierania działań szkół podejmujących realizację programu SzPZ.
  • Część II zawiera narzędzia do autoewaluacji w SzPZ. Omówiono w niej zasady przeprowadzania tej ewaluacji oraz metody oceny działań określonych w czterech standardach SzPZ i ich efektów. Zamieszczono wszystkie formularze i kwestionariusze badań oraz szczegółowe instrukcje i materiały pomocnicze.
  • Aneksie zamieszczono słownik podstawowych terminów oraz materiały, które uznano za przydatne dla osób zainteresowanych promocją zdrowia w szkole.

Podręcznik przeznaczony jest dla szkół ogólnodostępnych. W szkołach, w których są klasy integracyjne lub inna forma edukacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w badaniu uczniów w ramach autoewaluacji można wykorzystać techniki zaproponowane w podręczniku dla szkół specjalnych kształcących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną.

Upowszechnianie poradnika w kraju i przestrzeganie opisanych w nim standardów oraz zasad planowania, tworzenia szkoły promującej zdrowie i ewaluacji działań przyczyni się do promowania zdrowego stylu życia wśród członków społeczności szkolnej.

Ostatnia aktualizacja: 18 grudnia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa