Sektorowe Rady ds. Kompetencji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przy wsparciu środków pochodzących z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wdraża system, który umożliwi zbudowanie bliskiej współpracy pomiędzy środowiskiem edukacji a biznesem. Dzięki temu zarówno szkoły jak i przedsiębiorcy będą mogli poznać nawzajem swoje potrzeby, możliwości i ograniczenia oraz prowadzić wspólne działania mające na celu lepsze przygotowanie przyszłych kadr gospodarki.

Temu właśnie służą Sektorowe Rady ds. Kompetencji, z których pierwsze sześć zostało utworzonych w 2016 roku:

Każda rada sektorowa stanowi oddolną inicjatywę branży, ponieważ jest tworzona przez osoby związane z daną branżą – przedsiębiorców, organizacje pracodawców i pracowników, przedstawicieli systemu edukacji, nauki, administracji oraz instytucji rynku pracy.

Nad pracą Rad Sektorowych czuwać będzie Rada Programowa złożona z przedstawicieli ministerstw właściwych do spraw rozwoju, edukacji, szkolnictwa wyższego i pracy, przedstawicieli sektora edukacji formalnej i pozaformalnej, a także organizacji przedsiębiorców oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

Więcej informacji nt. budowanego przez PARP systemu rad ds. kompetencji znajduje się na stronie www.parp.gov.pl.

Źródło: www.parp.gov.pl

Ostatnia aktualizacja: 29 października 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa