Etap 1. Forum Partnerów Społecznych

Nazwa projektu

Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1. Forum partnerów społecznych

Cel projektu

Celem projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania.

Efekty projektu

  • 25 branżowych zespołów partnerów społecznych reprezentatywnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego,
  • rekomendacje do zmian w Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz w podstawach programowych kształcenia w zawodach,
  • 54 zmodernizowane podstawy programowe kształcenia w zawodach (PPKZ),
  • ścieżki rozwoju zawodowego oraz suplementy do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
  • rekomendacje do planów i programów nauczania.

Adresaci projektu

Projekt jest skierowany do kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół kształcących w zawodach i placówek oświatowych.

Realizowane działania

  1. Pozyskanie 25 BZPS (branżowych zespołów partnerów społecznych) reprezentatywnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego, w skład których wchodzą przedstawiciele stowarzyszeń zawodowych, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych. Do zadań BZPS należy opracowanie zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje szkolnictwa zawodowego uwzględniającego oczekiwania rynku pracy, przegląd klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz PPKZ pod kątem oczekiwań partnerów społecznych właściwych dla zawodów szkolnictwa zawodowego oraz przygotowanie rekomendacji dotyczących zmian w KZSZ i PPKZ w zakresie pożądanych typów szkół, umiejętności zawodowych i kwalifikacji;
  2. Opracowanie rekomendacji do planów i programów nauczania.
  3. Opracowanie ścieżek rozwoju zawodowego dla zawodów, dla których zmodernizowano PPKZ.
  4. Opracowanie zmodernizowanych PPKZ dla 54, wyłonionych w wyniku prac BZPS, zawodów oraz ich recenzja i redakcja.
  5. Przygotowanie suplementów do dyplomów i kwalifikacji na podstawie zmodyfikowanych PPKZ oraz ich tłumaczenie na język angielski.

Czas trwania projektu

styczeń 2016 – luty 2018

Numer projektu

POWR.02.15.00-IP.02-00-003/15

Wartość projektu

10 908 156 zł

Podsumowanie projektu

Ostatnia aktualizacja: 19 marca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa