Etap 2. Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy

Nazwa projektu

Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2. Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy

Cel projektu

Celem projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania.

Efekty projektu

  • 75 podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ),
  • suplementy do dyplomów i kwalifikacji opracowane na podstawie 75 zmodyfikowanych PPKZ,
  • ścieżki rozwoju zawodowego dla 75 zawodów, dla których zmodernizowano podstawy programowe,
  • rekomendacje do programów i planów nauczania dla 75 zawodów.

Adresaci projektu

Projekt jest skierowany do kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół kształcących w zawodach i placówek oświatowych.

Realizowane działania

  1. Poszerzenie zadań 14 z 25 Branżowych Zespołów Partnerów Społecznych, reprezentatywnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego. Przedstawiciele partnerów społecznych opracują rekomendacje do planów i programów nauczania oraz ścieżki rozwoju zawodowego dla zawodów, dla których zmodernizowano PPKZ.
  2. Zmodernizowanie 75 podstaw programowych kształcenia w zawodach.
  3. Przygotowanie suplementów do dyplomów i kwalifikacji na podstawie zmodyfikowanych PPKZ oraz ich tłumaczenie na język angielski.

Czas trwania projektu

listopad 2016 – czerwiec 2018

Numer projektu

POWR.02.15.00-IP.02-00-002/16

Wartość projektu

7 906 390,25 zł

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa