Pierwsze spotkanie autorów modyfikowanych 75 podstaw programowych

Pierwsze spotkanie autorów modyfikowanych 75 podstaw programowych kształcenia w zawodach zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji odbyło się w dniach 8–9 kwietnia 2017 roku w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” – etap 2: Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy.

Autorzy pracowali nad modyfikacją 75 podstaw programowych kształcenia w zawodach  w zakresie różnych typów szkół, umiejętności zawodowych i kwalifikacji. Podczas sesji plenarnej wicedyrektor ORE Bożena Mayer-Gawron zaprezentowała cele i złożenia 2. etapu projektu POWER „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”, rekomendacje partnerów społecznych, departamentów właściwych ministerstw oraz akty prawne obowiązujące od marca 2017 r., tj. rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów w szkolnictwa zawodowego. Przedstawiła również metodologię modyfikacji podstaw programowych kształcenia w zawodach.

Na spotkaniu omówiono zmiany zaistniałe w rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz efekty wspólne dla wszystkich zawodów (bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP), kompetencje personalne i społeczne (KPS), język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ), podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG), organizacja pracy małych zespołów (OMZ)) oraz zmienione efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia (PKZ), stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów. Uczestnicy spotkania otrzymali szereg materiałów niezbędnych w pracy nad modyfikacją podstaw programowych kształcenia w zawodach. Doświadczeni trenerzy przeprowadzili warsztaty, podczas których autorzy mieli okazję dodatkowo wzbogacić swoją wiedzę teoretyczną oraz zastosować ją w praktyce. 

Wicedyrektor ORE - Bożena Mayer-Gawron
Uczestnicy spotkania
Izabela Ruta-Łój, Iwona Szałkowska, Ewa Kowalczuk, Jakub Zbucki (MIiB), Łukasz Marcisz (MGMiŻŚ)
Izabela Ruta-Łój, Iwona Szałkowska, Ewa Kowalczuk, Jakub Zbucki (MIiB), Łukasz Marcisz (MGMiŻŚ)

Zawody, dla których modyfikowanych jest 75 podstaw programowych kształcenia w zawodach w ramach 2. etapu projektu:

 1. Technik eksploatacji portów i terminali
 2. Technik lotniskowych służb operacyjnych
 3. Technik transportu kolejowego
 4. Technik transportu drogowego
 5. Kierowca mechanik
 6. Technik nawigator morski
 7. Technik rybołówstwa morskiego
 8. Technik żeglugi śródlądowej
 9. Garbarz skór
 10. Technik garbarz
 11. Kaletnik
 12. Kuśnierz
 13. Technik technologii wyrobów skórzanych
 14. Obuwnik
 15. Technik obuwnik
 16. Krawiec
 17. Technik przemysłu mody
 18. Operator urządzeń przemysłu chemicznego
 19. Technik technologii chemicznej
 20. Technik analityk
 21. Technik papiernictwa
 22. Operator urządzeń przemysłu szklarskiego
 23. Technik technologii szkła
 24. Tapicer
 25. Stolarz
 26. Technik technologii drewna
 27. Mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej
 28. Koszykarz-plecionkarz
 29. Blacharz izolacji przemysłowych
 30. Monter izolacji przemysłowych
 31. Dekarz
 32. Cieśla
 33. Kamieniarz
 34. Technik renowacji elementów architektury
 35. Kominiarz
 36. Zdun
 37. Monter budownictwa wodnego
 38. Technik inżynierii środowiska i melioracji
 39. Technik budownictwa wodnego
 40. Technik gazownictwa
 41. Mechanik precyzyjny
 42. Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
 43. Technik automatyk
 44. Zegarmistrz
 45. Złotnik – jubiler
 46. Optyk – mechanik
 47. Technik optyk
 48. Blacharz
 49. Kowal
 50. Mechanik – monter maszyn i urządzeń
 51. Operator obrabiarek skrawających
 52. Ślusarz
 53. Technik mechanik
 54. Monter systemów rurociągowych
 55. Technik mechanik lotniczy
 56. Technik awionik
 57. Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 58. Szkutnik
 59. Blacharz samochodowy
 60. Lakiernik
 61. Wiertacz
 62. Technik wiertnik
 63. Górnik eksploatacji otworowej
 64. Technik górnictwa otworowego
 65. Technik przeróbki kopalin stałych
 66. Górnik eksploatacji podziemnej
 67. Technik górnictwa podziemnego
 68. Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
 69. Technik górnictwa odkrywkowego
 70. Technik energetyk
 71. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 72. Technik chłodnictwa i klimatyzacji
 73. Technik urządzeń dźwigowych
 74. Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
 75. Technik elektroenergetyk transportu szynowego

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa