Procedura Niebieskie Karty w oświacie. Scenariusz szkolenia dla pracowników oświaty

Scenariusz stanowi pomoc dydaktyczną dla osób prowadzących szkolenia z zakresu procedury Niebieskich Kart w szkołach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach oświatowych. Autorki omawiają szczegółowo podział zadań pracowników w przypadku podejrzenia przemocy domowej wobec ucznia czy podopiecznego oraz sposoby pokonywania ewentualnych trudności podczas wdrażania procedury Niebieskich Kart. Materiał szkoleniowy zawiera również prezentację multimedialną, kwestionariusz oceny ryzyka występowania przemocy w rodzinie wobec dziecka oraz algorytm ze wskazówkami, jak postępować w sytuacji podejrzenia przemocy.

Scenariusz ukazał się w serii „Profilaktyka”.

Procedura Niebieskie Karty w oświacie. Scenariusz szkolenia dla pracowników oświaty

Ostatnia aktualizacja: 5 grudnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa