Poszukujemy trenera − rozwój kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje trenera do prowadzenia zajęć w czasie szkolenia, dotyczącego wspomagania przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych dzieci (matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, TIK, innowacyjności, kreatywności, pracy zespołowej oraz wykorzystania  eksperymentów, doświadczeń i innych metod aktywizujących).

Zadaniem trenera będzie:

 1. Opracowanie scenariusza zajęć szkoleniowych i materiałów szkoleniowych na podstawie ramowych programów szkoleń przekazanych przez ORE.
 2. Przeprowadzenie zajęć stacjonarnych 70 godzin dydaktycznych.
 3. Przeprowadzenie zajęć e-learningowych 20 godzin dydaktycznych.

OPRACOWANIE SCENARIUSZY ZAJĘĆ

Scenariusze zajęć szkoleniowych zostaną opracowane przez trenerów na podstawie programów szkoleń. Programy będą miały charakter ramowy, wyznaczą kierunek działań, wskażą elementy stałe, niezbędne w procesie szkoleniowym, w tym m.in.:

 1. formy pracy
 2. treści uniwersalne, istotne z punktu widzenia procesu wspomagania szkół i przedszkoli
 3. treści specyficzne dla danego zakresu – etapu kształcenia oraz konkretnych kompetencji
 4. przykłady metod nauczania i sposoby ich wykorzystywania np. metoda projektu, eksperymenty, TIK
 5. przykłady zasobów edukacyjnych wypracowanych w ramach PO KL i PO WER.

PROWADZENIE ZAJĘĆ

Trener będzie prowadzić zajęcia na szkoleniu, którego celem będzie przygotowanie pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów oświaty do wspomagania szkół i przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.

Wspomaganie szkół i przedszkoli rozumiane jest zgodnie z zapisami prawa[1] jako:

 1. wspomaganie szkół (długofalowe działanie skierowane do rady pedagogicznej dostosowane do potrzeb danej szkoły),
 2. międzyszkolne sieci współpracy i samokształcenia (doskonalenie nauczycieli w obszarach problemowych i przedmiotowych),
 3. specjalistyczne wsparcie nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych (w ramach wspomagania szkół i sieci dla nauczycieli).

Forma szkolenia: blended learning, w tym trzy trzydniowe spotkania oraz aktywność on-line między poszczególnymi spotkaniami.  

ORGANIZACJA SZKOLENIA

 1. Uczestnicy w czasie spotkań stacjonarnych będą pracować w maksymalnie 25-osobowej grupie warsztatowej. Grupę szkoleniową poprowadzi jeden trener. Część zajęć  współprowadzona będzie przez autorów ramowych programów szkoleń.  Lista grup szkoleniowych  wraz tematami i terminami zjazdów – Załącznik nr 3.
 2. Zajęcia on-line będą prowadzone na platformie Doskonaleniewsieci.pl . Uczestnicy będą pracować w ok. 10 osobowych grupach. Każdą grupę poprowadzi jeden prowadzący. Jego zadaniem będzie moderowanie/konsultowanie pracy uczestników.

Miejsce szkolenia: Warszawa lub okolice

ZASADY WSPÓŁPRACY

Osoba prowadząca szkolenie jest zobowiązane do współpracy z Zamawiającym podczas przygotowania scenariuszy szkoleń oraz prowadzenia zajęć, w tym do:

 • kontaktów zdalnych z pracownikami ORE i ekspertami – autorami ramowych programów szkoleń
 • udziału w co najmniej trzech jednodniowych spotkaniach konsultacyjnych – w terminie wskazanym przez Zamawiającego (spotkanie w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku) oraz w spotkaniach organizowanych na dzień przed spotkaniami szkoleniowymi.

Trener będzie miał zapewniony nocleg i wyżywienie w czasie spotkań/szkoleń.  ORE nie pokrywa kosztów dojazdu na miejsce spotkania/szkolenia.

Zamawiający przewiduje współpracę na podstawie umowy o dzieło i umowy zlecenia.

TERMINY REALIZACJI ZADANIA

 1. ORE przekaże trenerowi ramowe programy szkoleń nie później niż 10 dni przed szkoleniem.
 2. Trener opracuje scenariusze i materiały szkoleniowe oraz przekażą je ORE nie później niż 6 dni przed każdym zjazdem szkoleniowym.
 3. W ciągu 2 dni po otrzymaniu scenariuszy i materiałów szkoleniowych ORE przekaże swoje uwagi.
 4. Ostateczną wersję programu wraz z materiałami szkoleniowymi trener przekaże ORE nie później niż 3 dni przed szkoleniem.
 5. Po 5 dniach od zakończenia szkolenia trener przekaże scenariusze zajęć z uwagami zebranymi od uczestników w czasie zajęć.

Zadanie zostanie zakończone do dnia 30 września 2016 r.

WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie terminów wykonania umowy oraz terminów odbioru przedmiotu umowy. Zmiana terminu realizacji umowy może wynikać w szczególności z przedłużającym się czasem trwania procedury przetargowej, powiązanej z przedmiotowym zapytaniem  (dotyczy organizacji konferencji w zakresie logistycznym), nieprzewidzianą przerwą w realizacji przedmiotu zamówienia, wynikającą z konieczności np. przeprowadzenia dodatkowego naboru uczestników Wydarzeń lub innych uzasadnionych przyczyn wskazanych przez Zamawiającego. Zmiana umowy z powodów, o których mowa w zdaniu poprzednim, możliwa jest pod warunkiem poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o konieczności wprowadzenia zmiany wraz z podaniem przyczyn żądanej zmiany.

Zmiana terminów,  o których mowa w zdaniu poprzednim może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego, po uzgodnieniach z Wykonawcą i jego akceptacji.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji przedmiotu zamówienia w wyniku konsultacji przeprowadzonych z Wykonawcą, które będą miały wpływ na jakość realizacji umowy i jakość przeprowadzonych szkoleń.

WYBÓR WYKONAWCY

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego (Załącznik nr 2) dostępnego w wersji Word i przesłanie do dnia 12 czerwca 2016 r. na adres  marianna.hajdukiewicz@ore.edu.pl

Zamawiający może zażądać kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie,
a także materiałów wymienionych przez Wykonawcę w ww. formularzu. Po analizie nadesłanych aplikacji wybierzemy osoby, które spełnią wymagania oraz otrzymają największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny  (Załącznik nr 1).

Informujemy, że Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu PO WER łączne zaangażowanie Wykonawcy w realizację zadań zawodowych nie może przekraczać 276 godz. miesięcznie.

WARUNKI FINANSOWE REALIZACJI ZADANIA:

Na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu, Zamawiający określa następujące maksymalne limity kosztów na poszczególne wydatki związane z opisanym zadaniem:

 1. Prowadzenie zajęć stacjonarnych (w tym opracowanie scenariusza i materiałów szkoleniowych) 178 zł. za godzinę dydaktyczną zajęć.
 2. Moderowania aktywności uczestników on-line (w tym opracowanie scenariusza) 119 zł. za godzinę dydaktyczną zajęć.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wyłonienia Wykonawców bez podania przyczyny.

Zakres wykluczeń z możliwości realizacji zamówienia:

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby, które powiązane są z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta, w tym poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Osoba do kontaktu:  Marianna Hajdukiewicz tel. 22 570 83 04 marianna.hajdukiewicz@ore.edu.pl

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Zwiększenie skuteczności działań pracowników instytucji wspomagania oraz trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) 

[1] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2014 r. poz. 1041 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2013 poz. 199)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. 2013 poz. 369)

Załączniki nr 1, 2 zostały uaktualnione 03.06.2016 r, załącznik nr 3  07.06.2016 r.

Załączniki:

Załącznik nr_1
Załącznik nr_2
Załącznik nr_3

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa