Poszukujemy wykonawcy usługi obejmującej redakcję merytoryczną i językową

alt

Ośrodek Rozwoju Edukacji, beneficjent projektu systemowego „Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu III, Działania 3.3, Poddziałania 3.3.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata2007-2013 poszukuje wykonawcy/wykonawców, który/którzy na podstawie umowy cywilno-prawnej wykona/wykonają usługę polegającą na redakcji merytorycznej, redakcji językowej oraz korekcie tekstów dotyczących nauczania języków obcych, wraz z opracowaniem graficznym i przygotowaniem do druku i do internetu.

Więcej…

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa