Języki obce − Informacje o projekcie

Okres realizacji: 01.04.2013 – 31.03.2014
 
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości nauczania języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych.
 
Szczegółowe cele projektu obejmują:

 

1. Przygotowanie wysokiej jakości materiałów metodycznych dla nauczycieli języków obcych;
2. Wzrost poziomu wiedzy wśród nauczycieli i rodziców uczniów na temat budowania środowiska wspierającego uczenie się języków;
3. Łatwiejszy dostęp do zasobów edukacyjnych wspierających pracę nauczycieli języków obcych.
 
Działania projektowe kierowane będą przede wszystkim do:
1. nauczycieli języków obcych oraz dyrektorów szkół I, II i III etapu edukacyjnego,
2.  rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
3.  organów prowadzących szkoły podstawowe i gimnazja.
 
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim (Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej).
 
Zadania Ośrodka Rozwoju Edukacji:
1. Przygotowanie zbioru materiałów dedykowanych edukacji językowej – rezultatem zadania będą wysokiej jakości zasoby edukacyjne, które wzbogacą portal dla nauczycieli – Scholaris. Kluczem wyboru tematyki i rodzaju zasobów będą przede wszystkim tematy ofert doskonalenia oraz sieci współpracy i samokształcenia w różnych obszarach związanych z nauczaniem języków obcych (np. wielokulturowość, nauczanie języków za pomocą różnych metod).
2. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej mającej na celu budowanie środowiska wspierającego efektywne nauczanie języków obcych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych – trzon działań informacyjnych stanowić będą wydarzenia lokalne koncentrujące się na tematyce uczenia się języków obcych, a przede wszystkim zachęcające do nauki poprzez ukazywanie korzyści płynących ze znajomości języków. Dzięki kampanii znajomość ich powinna kojarzyć się z bezpieczniejszym i nowocześniejszym życiem, sytuacją, która stwarza szereg bardzo różnorodnych możliwości na każdym etapie życia, od brania udziału w programach międzynarodowych, poprzez wygodniejsze i efektywniejsze podróżowanie, korzystanie z zasobów obcojęzycznych, aż po szanse znalezienia rozwojowej pracy.

Zadania Partnera:
1. Przygotowanie pakietów metodycznych dla I, II i III etapu edukacyjnego zawierających materiały dla nauczycieli służące doskonaleniu ich warsztatu pracy przede wszystkim w kontekście budowania motywacji uczniów. Pakiety będą uwzględniać najnowsze metody oraz techniki nauczania języków obcych, tj. wykorzystywanie neurolingwistyki w nauczaniu, wykorzystanie TIK, pracę metodą projektu, autonomię w nauczaniu, Europejskie Portfolio Językowe.
2. Opracowanie programów szkoleń dla trzech grup odbiorców:

a.  nauczycieli w zakresie wykorzystania pakietów metodycznych;
b. liderów w zakresie organizacji szkoleń poświęconych budowaniu środowiska wspierającego efektywne nauczanie języków obcych;
c. dla nauczycieli, bibliotekarzy, dyrektorów szkół, organów prowadzących oraz rad rodziców w zakresie budowania środowiska wspierającego efektywne nauczanie języków obcych.

3. Przygotowanie poradnika zawierającego wskazówki dotyczące budowania środowiska wspierającego efektywne nauczanie języków obcych. Jednym z zadań poradnika będzie podkreślenie wagi kształcenia nieformalnego, w które powinny zaangażować się, oprócz nauczycieli, również inne grupy mające wpływ na proces uczenia się dzieci, tj.: rodzice czy bibliotekarze. Dużo uwagi poświęcone zostanie budowaniu motywacji do uczenia się języków obcych przez dzieci z obszarów defaworyzowanych.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa