Wydział Projektów

Wydział Projektów

Wydział Projektów − zadania

Do zadań Wydziału Projektów (WP) należy w szczególności: Osiąganie celów projektów pozakonkursowych koncepcyjnych realizowanych w ramach Wydziału; Osiąganie wskaźników określonych we wnioskach o dofinansowanie oraz realizowanie działań projektowych zgodnie z harmonogramem realizacji określonym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektów; Monitorowanie realizowania celów etapowych, osiągania rezultatów projektów; Wykonywanie zadań związanych z zamykaniem pomocy finansowej 2007–2013 w zakresie projektów konkursowych Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zespół Projektu Zarządzanie Oświatą w Samorządach − zadania

Do zadań Zespołu Projektu Zarządzanie Oświatą w Samorządach (ZJST) należy w szczególności: Wykonywanie obowiązków beneficjenta projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pod nazwą „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” w ramach Osi Priorytetowej II Działanie 2.10 Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020; Współpraca z innymi beneficjentami pozakonkursowymi, Instytucją Pośredniczącą i właściwymi departamentami Ministerstwa w zakresie realizacji projektu; Współpraca merytoryczna w obszarze […]

Zespół Projektu Szkoły Ćwiczeń − zadania

Do zadań Zespołu Projektu Szkoły Ćwiczeń (ZSZC) należy w szczególności: Wykonywanie obowiązków beneficjenta projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pod nazwą „Wpieranie tworzenia szkoły ćwiczeń” w ramach Osi Priorytetowej II Działanie 2.10 Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020; Współpraca z innymi beneficjentami pozakonkursowymi, Instytucją Pośredniczącą i właściwymi departamentami Ministerstwa w zakresie realizacji projektu; Współpraca merytoryczna w obszarze wspomagania szkół i placówek oświatowych oraz doskonalenia nauczycieli z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka, […]

Zespół Projektu Przywództwo − zadania

Do zadań Zespołu  Projektu Przywództwo (ZP) należy w szczególności: Wykonywanie obowiązków beneficjenta projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pod nazwą „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty” w ramach Osi Priorytetowej II Działanie 2.10 Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020; Współpraca z innymi beneficjentami pozakonkursowymi, Instytucją Pośredniczącą i właściwymi departamentami Ministerstwa w zakresie realizacji projektu; Współpraca merytoryczna w obszarze wspomagania szkół i placówek oświatowych oraz doskonalenia […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa