Zaproszenie do składania ofert na Usługę weryfikacji i odbioru informacji zawodoznawczej wraz z obudową multimedialną pod kątem poprawności merytorycznej

©-redshinestudio/Photogenic
©-redshinestudio/Photogenic

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do wzięcia udziału w naborze dotyczącym usługi weryfikacji i odbioru informacji zawodoznawczej wraz z obudową multimedialną oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów pod kątem poprawności merytorycznej dla 62 zawodów oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów dla 54 zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i jest podzielone na 16 części:

Część 1: branża audiowizualna, Część 2: branża budowlana, Część 3: branża ceramiczno-szklarska, Część 4: branża chemiczna, Część 5: branża drzewno-meblarska, Część 6: branża ekonomiczno-administracyjna, Część 7: branża elektroenergetyczna, Część 8: branża elektroniczno-mechatroniczna, Część 9: branża fryzjersko-kosmetyczna, Część 10: branża górniczo-wiertnicza, Część 11: branża handlowa, Część 12: branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna, Część 13: branża leśna, Część 14: branża mechaniczna, Część 15: branża mechaniki precyzyjnej, Część 16: branża metalurgiczna.

Wykonawca spełni warunek, jeśli na dzień składania oferty jest zatrudniony na stanowisku czynnego nauczyciela, czynnego  doradcy zawodowego w publicznych lub niepublicznych szkołach branżowych I lub II stopnia, technikach lub szkołach policealnych oraz pozostaje w takim zatrudnieniu w okresie co najmniej 3 lata przed terminem składania ofert oraz spełni poniższe wymagania:

  • wykształcenie wyższe na kierunku związanym z branżą odpowiadającą danej części przedmiotu zamówienia

lub

  • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie doradztwa zawodowego, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na dowolnym kierunku (specjalności), i studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Termin składania ofert trwa do 18 listopada 2022 r. do godz. 09.00.

Szczegóły dotyczące postępowania dostępne są w BIP ORE lub na stronie portalu Smart PZP.

Ostatnia aktualizacja: 15 listopada 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa