Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14 – o projekcie

Idea projektu

Jednym ze sposobów zapewniania wysokiej jakości edukacji jest wykorzystywanie możliwości, jakie dają – w dobie społeczeństwa informacyjnego – technologie informacyjno-komunikacyjne. Są one niezbędne w życiu codziennym i na rynku pracy. Rozwój kompetencji cyfrowych powinien odbywać się na każdym etapie edukacji i kariery zawodowej. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu kompetencji cyfrowych, lepszego dostosowania tempa nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów i dorosłych, a tym samym znacząco poprawi efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Cel projektu

Celem interwencji jest zwiększenie oferty pozaszkolnej formy kształcenia i uczenia się dorosłych poprzez wyłonienie projektów, w ramach których zostaną opracowane modelowe programy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto działania przewidziane do realizacji obejmują również odbiór e-zasobów do doradztwa zawodowego dla różnych grup wiekowych, przedstawiających kompleksową informację zawodoznawczą, które będą dostępne nie tylko dla specjalistów, ale również dla uczniów, ich rodziców i innych osób dorosłych do samodzielnego wykorzystania.

Efekty projektu

Projekt pozakonkursowy pełni funkcję parasolową nad interwencją realizowaną w trybie konkursowym. W ramach projektu:

 • zostaną odebrane 223 modelowe programy nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (wraz z programami kursów umiejętności zawodowych), opracowane w ramach projektów konkursowych;
 • zostanie odebranych 141 informacji zawodoznawczych, opracowanych w ramach projektu konkursowego;
 • zostaną zorganizowane seminaria dla doradców zawodowych, w tym przeszkolonych wcześniej w projekcie pozakonkursowym ORE „Doradztwo zawodowe – przygotowanie trenerów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, dotyczące wykorzystania modelowych programów nauczania i informacji zawodoznawczych, opracowanych w ramach projektów konkursowych”.

Adresaci projektu

 • kadra realizująca zadania z zakresu doradztwa zawodowego,
 • szkoły i placówki systemu oświaty oraz ich organy prowadzące,
 • uczniowie i ich rodzice jako partnerzy w wyborach edukacyjno-zawodowych dziecka,
 • osoby dorosłe zainteresowane uzyskaniem danego zawodu.

Realizowane działania

W projekcie zaplanowano następujące działania:

 • odbiór merytoryczny 223 modelowych programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (wraz z programami kursów umiejętności zawodowych), opracowanych w ramach projektów konkursowych;
 • odbiór merytoryczny 141 informacji zawodoznawczych opracowanych w ramach projektów konkursowych;
 • przeprowadzenie weryfikacji zgodności opracowanych informacji zawodoznawczych z wymaganiami technicznymi portalu, na którym docelowo zostaną zamieszczone;
 • przeprowadzenie seminariów dla doradców zawodowych, w tym przeszkolonych w projekcie pozakonkursowym ORE „Doradztwo zawodowe – przygotowanie trenerów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, dotyczące wykorzystania modelowych programów nauczania i informacji zawodoznawczych, opracowanych w ramach projektów konkursowych”

Czas trwania projektu

grudzień 2019 r. – 31 grudnia 2023 r.

Numer projektu

POWR.02.14.00-00-0002/19

Wartość projektu

3 148 142,07 zł

Dofinansowanie projektu z UE

2 653 254,63 zł

Ostatnia aktualizacja: 23 listopada 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa