Zaproszenie do składania ofert na weryfikację i dostosowanie do standardu WCAG 2.1. na poziomie AA 223 programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych zawierających programy kursów umiejętności zawodowych

©-redshinestudio/Photogenic
©-redshinestudio/Photogenic

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do wzięcia udziału w naborze dotyczącym weryfikacji i dostosowania do standardu WCAG 2.1 na poziomie AA 223 programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających łącznie 906 programów kursów umiejętności zawodowych (KUZ). Programy te obejmują 32 branże: audiowizualną (AUD), ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO), budowlaną (BUD), ceramiczno-szklarską (CES), chemiczną (CHM), drzewno-meblarską (DRM), ekonomiczno-administracyjną (EKA), elektroenergetyczną (ELE), elektroniczno-mechatroniczną (ELM), fryzjersko-kosmetyczną (FRK), górniczo-wiertniczą (GIW), handlową (HAN), hotelarsko-gastronomiczno-turystyczną (HGT), teleinformatyczną (INF), leśną (LES), mechaniczną (MEC), opieki zdrowotnej (MED), mechaniki precyzyjnej (MEP), przemysłu mody (MOD), motoryzacyjną (MOT), metalurgiczną (MTL), ogrodniczą (OGR), poligraficzną (PGF), rolno-hodowlaną (ROL), rybacką (RYB), spożywczą (SPC), spedycyjno-logistyczną (SPL), pomocy społecznej (SPO), transportu drogowego (TDR), transportu kolejowego (TKO), transportu lotniczego (TLO), transportu wodnego (TWO).

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i nie jest podzielone na części.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest w szczególności wykazanie posiadanej wiedzy i doświadczenia poprzez należyte udokumentowanie, tj. wykazanie, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to że w tym okresie, Oferent należycie wykonał co najmniej 3 usługi polegające na ocenie, dostosowaniu lub opracowaniu dokumentów o objętości minimum 40 stron każdy, zgodnie ze standardem dostępności na poziomie min. WCAG 2.0.

Termin składania ofert trwa do 30 sierpnia 2022 r. do godz. 10.00.

Wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować Przedmiot zamówienia w maksymalnym terminie 45 dni od dnia zawarcia umowy.
Szczegóły dotyczące postępowania dostępne są w BIP ORE lub na stronie portalu Smart PZP.

Ostatnia aktualizacja: 8 sierpnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa