Zarządzanie kryzysowe – szkolenia on-line dla dyrektorów MOW-ów i MOS-ów

©-alphaspirit/photogenica
©-alphaspirit/photogenica

Serdecznie zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) na 2-dniowe szkolenia on-line dotyczące zarządzania kryzysowego. Ośrodki resocjalizacyjne narażone są na podwyższone ryzyko wystąpienia sytuacji kryzysowych. Dlatego obok działań pedagogicznych, należy zwrócić uwagę na działania eliminujące bądź redukujące negatywne skutki owych zdarzeń. Jednym z istotniejszych czynników decydujących o zapewnieniu bezpieczeństwa placówce jest właściwie realizowany proces zarządzania sytuacją kryzysową oraz cechy i umiejętności lidera.

Planowane szkolenia on-line realizowane są we współpracy Zespołu Projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarzadzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół
i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” z pracownikami Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii oraz współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014–2020.

Celem szkoleń jest:

 1. wsparcie kadry kierowniczej MOW-ów i MOS-ów w sytuacji panującej pandemii koronawirusa COVID-19,
 2. dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego,
 3. przedyskutowanie i wymiana doświadczeń dyrektorów placówek resocjalizacyjnych na temat źródeł zagrożeń i ich rodzajów w placówkach resocjalizacyjnych, oceny ryzyka, sposobów i regulacji wewnętrznych służących rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, zasad komunikowania się w sytuacjach kryzysowych itp.
 4. podjęcie próby wypracowania rekomendacji do standardów placówek resocjalizacyjnych w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i właściwego reagowania w sytuacjach kryzysu.

Adresaci szkoleń

dyrektorzy i wicedyrektorzy Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii

W ramach szkoleń omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

 • pojęcie kryzysu, sytuacji kryzysowej, sytuacji nadzwyczajnej,
 • podstawy działań w sytuacji kryzysu – analiza aktów prawnych,
 • czynniki zagrożeń występujących w placówce wychowawczej:
  • wychowankowie
  • personel
  • czynniki systemowe
  • instytucje kontroli i nadzoru,
 • przyczyny i źródła kryzysu w instytucji wychowawczej,
 • fazy kryzysu,
 • zasady zachowania organizacji w sytuacji kryzysowej,
 • podejmowanie działań w sytuacji kryzysu,
 • skutki sytuacji kryzysowej dla placówki,
 • komunikacja i współpraca z mediami w zarządzaniu kryzysowym,
 • analiza sytuacji kryzysowych na przykładzie rzeczywistych zdarzeń.

Zajęcia będą miały charakter praktyczny, dający możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji nad prezentowanymi treściami. Prowadzącym szkolenia jest długoletni pracownik placówek resocjalizacyjnych oraz pracownik naukowy Sebastian Dec.

Terminy szkoleń on-line

 • 2526 lutego 2021r.
 • 34 marca 2021r.
 • 910 marca 2021r.
 • 1112 marca 2021r.

Programy szkoleń oraz rekrutacja na szkolenia za pomocą formularza elektronicznego na platformie szkoleń ORE.

Nabór na szkolenia

 • I etap – zgłoszenie chęci uczestnictwa w wybranym terminie szkoleniu poprzez formularz elektroniczny. Po zgłoszeniu, na wskazany w zgłoszeniu e-mail, zostanie przesłany formularz w postaci „Oświadczenia uczestnika projektu”.

Należy go wypełnić, wydrukować, podpisać i wykonać scan, który następnie należy przesłać na adres e-mail: piotr.matuszak@ore.edu.pl

Oryginalny wypełniony formularz prosimy wysłać pocztą na adres:

Ośrodek Rozwoju Edukacji
Piotr Matuszak
Polna 46 A
00-644 Warszawa

 • II etap – po otrzymaniu od Państwa podpisanego scanu, następuje właściwe zakwalifikowanie na szkolenie. Otrzymujecie Państwo mailową informację o zakwalifikowaniu się na dane szkolenie, link do szkolenia oraz materiały szkoleniowe. Link do szkolenia zostaje wysłany najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Logowanie się na platformę ZOOM

W celu uczestnictwa w szkoleniu za pośrednictwem platformy ZOOM, należy zainstalować na swoim komputerze program klienta ZOOM, a następnie:

 • otworzyć witrynę ZOOM
 • najechać kursorem myszy na przycisk RESOURCES i kliknąć Download Zoom Client, lub kliknąć Zoom Client for Meetings
 • w sekcji Zoom Client for Meetings kliknąć przycisk Download.
 • potwierdzić zapisanie, a następnie uruchomić plik ZoomInstaller.
 • po wykonaniu tych czynności, jesteście już Państwo gotowi aby dołączyć do uczestników szkolenia,
 • w przypadku problemów z połączeniem należy kontaktować się z Piotrem Matuszakiem, tel. (22) 570-83-42,e-mail: piotr.matuszak@ore.edu.pl

Każde z czterech szkoleń rozpoczyna się o godz. 9:00. Prosimy o połączenie się z platformą ZOOM wcześniej, tj. o godz. 8:45. Zależy nam, aby wcześniejsze zalogowanie się na platformę było okazją do zweryfikowania czy wszystko jest sprawnie podłączone i czy nie występują żadne zakłócenia w kontakcie z Państwem. Podczas szkolenia na platformie ZOOM zalecamy korzystanie z laptopa lub komputera.

Proszę pamiętać o przygotowaniu:

 • przyborów do pisania,
 • mikrofonu i kamery umożliwiającej połączenie z prowadzącym szkolenie i pozostałymi uczestnikami

Serdecznie zapraszamy !

Ostatnia aktualizacja: 15 lutego 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa