Koncepcja nakładek wraz ze scenariuszami lekcji uwzględniającymi specjalne potrzeby edukacyjne

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją i scenariuszami uwzględniającymi
specjalne potrzeby edukacyjne (SPE). Koncepcja nakładek odnosi się do programów
nauczania oraz scenariuszy zajęć/lekcji, które zostały opracowane w ramach projektu
„Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć, wchodzących w skład
zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie
kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”
realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.
W prezentowanej koncepcji wskazano obszary dostosowań i adaptacji scenariuszy
lekcji/zajęć do potrzeb uczniów ze SPE, poruszono szereg praktycznych zagadnień
obejmujących strategie działań edukacyjnych dotyczących adaptacji procesu edukacyjnego z
uwzględnieniem założeń edukacji włączającej.
Do Koncepcji dołączony jest zestaw scenariuszy lekcji/zajęć dla przedmiotów
kształcenia ogólnego na każdym etapie edukacyjnym. Scenariusze te wraz z nakładkami
stanowią integralną całość, wskazującą możliwości uniwersalnego zaprojektowania
lekcji/zajęć w odniesieniu do potrzeb edukacyjnych uczniów.

Koncepcja wraz z zestawem scenariuszy znajduje się w zakładce
Materiały do pobrania – Dostosowania do SPE

Ostatnia aktualizacja: 30 kwietnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa