Szkolenia dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół i przedszkoli

W dniach 3 grudnia – 11 grudnia 2018 r. zostanie zorganizowanych 14 szkoleń dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół i przedszkoli (w szczególności psychologów, pedagogów, logopedów) w zakresie obejmującym zagadnienia dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opiniowania i orzekania oraz planowania i organizacji metod i form wsparcia dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Tematyka szkoleń jest odpowiedzią m.in. na rekomendacje zawarte w raporcie Rzecznika Praw Dziecka oraz na potrzeby zgłaszane przez samych pracowników poradni podczas realizowanych przez ORE szkoleń.

Celem szkoleń jest zapoznanie z przepisami prawa oświatowego oraz podnoszenie kompetencji w zakresie prowadzenia rozpoznania i wsparcia postdiagnostycznego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Każde ze szkoleń odbędzie się w Warszawie, w jednej z siedzib poradni psychologiczno-pedagogicznych, w wymiarze 6 godzin dydaktycznych. Szkolenia realizowane będą w siedmiu blokach tematycznych:

 1. Diagnoza dzieci i młodzieży – przepisy prawa oświatowego, planowanie, organizowanie i współpraca szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Zindywidualizowane formy wsparcia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach i placówkach ogólnodostępnych (indywidualne nauczanie, zindywidualizowana ścieżka edukacyjna, indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki, Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny).
 3. Specyficzne trudności w uczeniu się – rozpoznawanie potrzeb i opiniowanie, planowanie i organizacja metod oraz form wsparcia.
 4. Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki – rozpoznawanie potrzeb
  i opiniowanie, planowanie i organizacja metod oraz form wsparcia.
 5. Zaburzenia zachowania, zagrożenie niedostosowaniem i niedostosowanie społeczne – rozpoznawanie potrzeb, opiniowanie i orzekanie, planowanie i organizacja metod oraz form wsparcia.
 6. Autyzm i zespół Aspergera – rozpoznawanie potrzeb dzieci i młodzieży, opiniowanie
  i orzekanie, planowanie i organizacja metod oraz form wsparcia.
 7. Diagnoza i planowanie wsparcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Rekrutacja na szkolenia

Ostatnia aktualizacja: 22 listopada 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa