Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna – Informacje o projekcie

Nazwa projektu

Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej
Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Zidentyfikowanie, opracowanie i pilotażowe wdrożenie rozwiązań wpływających na podniesienie jakości pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz możliwości stosowania zindywidualizowanego podejścia do ucznia, w tym ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym.

Harmonogram działań

  • ZADANIE 1 – Opracowanie modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych – zadanie zakończone
  • ZADANIE 2 – Opracowanie instrumentów wsparcia psychologiczno-pedagogicznego – standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych – zadanie zakończone
  • ZADANIE 3 – Przygotowanie koordynatorów systemu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego – zadanie zakończone
  • ZADANIE 4 – Pilotażowe wdrożenie modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów pracy poradni – zadanie zakończone
  • ZADANIE 5 – Opracowanie adaptacji i dostosowań do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych dla uczniów w wieku 9–13 lat – zadanie w trakcie realizacji do 30.09.2021 r.
  • ZADANIE 6 – Opracowanie modelu wdrażania zmian w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego uwzględniającego założenia diagnozy funkcjonalnej – zadanie zakończone.

Adresaci projektu

Projekt jest skierowany do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Czas trwania projektu

od 18 kwietnia 2016 do 30 czerwca 2022 r.

Numer projektu: POWR.02.10.00-00-0004/15

Wartość projektu: 4 456 224,72 zł.

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 3 755 706,19 zł

Ostatnia aktualizacja: 29 kwietnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa