O sytuacji dzieci, których rodzice wyjechali za granicę w celach zarobkowych. Raport 2016

Począwszy od 2010 roku, Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) monitoruje sytuację dzieci, których rodzice wyjeżdżają za granicę w celach zarobkowych. Pierwsze badanie ankietowe przeprowadzono drogą elektroniczną w 2010 roku, kolejne w 2013 roku i w październiku 2016 roku. Organizowaniem ostatniej edycji badań realizowanych na zlecenie MEN w ramach rządowego programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” na lata 2014–2016, opracowaniem ankiet oraz rejestrowaniem danych zajmował się Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji. Konsultantem prowadzonych działań i autorem niniejszego rapor­tu jest prof. UW dr hab. Krystyna Ostrowska.

Celem przeprowadzonego monitoringu było oszacowanie liczby uczniów dotkniętych syndro­mem eurosieroctwa w ocenie nauczycieli i uczniów.

O sytuacji dzieci, których rodzice wyjechali za granicę w celach zarobkowych. Raport 2016

Ostatnia aktualizacja: 5 grudnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa