Zgłoś dobre praktyki z zakresu wspomagania szkół

Zapraszamy do zgłaszania dobrych praktyk w zakresie wspomagania szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów. Naszym celem jest gromadzenie i upowszechnianie przykładów skutecznych działań prowadzonych przez pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów oświaty. Zachęcamy osoby wspomagające szkoły i przedszkola do dzielenia się rozwiązaniami, które sprawdziły się w pracy.

I. PRZEDMIOT OGŁOSZENIA

Przedmiotem ogłoszenia jest opracowanie tekstów prezentujących dobre praktyki wypracowane w trakcie wspomagania szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów. Opisywane praktyki mogą dotyczyć wspomagania szkół i przedszkoli w rozwoju następujących kompetencji:

 • Porozumiewanie się w języku ojczystym: zdolność wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie.
 • Porozumiewanie się w języku obcym: jak powyżej, ale obejmuje także umiejętności mediacji (tzn. podsumowywanie, parafrazowanie, tłumaczenie) oraz rozumienie różnic kulturowych.
 • Kompetencje matematyczne, naukowe i techniczne: należyte opanowanie umiejętności liczenia, rozumienie świata przyrody oraz zdolność stosowania wiedzy i technologii w odpowiedzi na postrzegane potrzeby (takie jak medycyna, transport czy komunikacja).
 • Kompetencje informatyczne: umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii informatycznej i komunikacyjnej w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się.
 • Umiejętność uczenia się: zdolność efektywnego zarządzania nauką, zarówno indywidualnie, jak i w grupach.
 • Kompetencje społeczne i obywatelskie: zdolność skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym oraz angażowanie się w aktywne i demokratyczne uczestnictwo, szczególnie w społeczeństwach charakteryzujących się coraz większą różnorodnością.
 • Inicjatywność i przedsiębiorczość: zdolność do wcielania pomysłów w czyn poprzez kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka oraz zdolność do planowania i zarządzania projektami.
 • Świadomość i ekspresja kulturalna: zdolność doceniania twórczego znaczenia idei, doświadczeń i uczuć za pomocą szeregu środków, takich jak muzyka, literatura, sztuka teatralna i sztuki wizualne.

Opis dobrej praktyki powinien być sformułowany z perspektywy osoby wspomagającej, tj. odnosić się do zadań pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych. Podawane informacje powinny wynikać z doświadczenia osoby wspomagającej w obszarze związanym z rozwojem wybranych kompetencji kluczowych uczniów.

Do konkursu można zgłaszać:

 • opisy działań – artykuły prezentujące przebieg wspomagania w konkretnej szkole/ przedszkolu/placówce,
 • scenariusze zajęć, wg których osoba wspomagająca  pracowała w szkołach/przedszkolach objętych wspomaganiem,
 • opisy wykorzystania metod, technik i narzędzi opracowanych lub zaadaptowanych na potrzeby wspomagania szkół w obszarze rozwijania konkretnych kompetencji kluczowych uczniów.

Sposoby upowszechniania dobrych praktyk

Materiały będą udostępnione na zasadach otwartych zasobów edukacyjnych. Będą publikowane na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji tak, aby mogły służyć w pracy z radami pedagogicznymi i zespołami nauczycieli w trakcie wspomagania szkół.  Opracowane teksty będą wykorzystywane
w trakcie pracy sieci współpracy i samokształcenia adresowanych do  pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów oświaty.

II. WYBÓR DOBRYCH PRAKTYK

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie wstępnych opisów dobrych praktyk zgodnie z szablonem zamieszczonym w Załączniku nr 1. Na podstawie analizy przesłanych materiałów wybrani zostaną autorzy dobrych praktyk. Autor opisu, który nie zostanie zakwalifikowany do publikacji, zachowuje w pełni prawa autorskie do tego materiału.

Kryteria wyboru dobrych praktyk:

 • temat – opis dotyczy co najmniej jednej ze wskazanych kompetencji,
 • autentyczność – opis jest przygotowany na podstawie konkretnego doświadczenia
  w obszarze wspomagania szkół/przedszkoli/placówek,
 • know-how – opis przedstawia sposoby prowadzenia wspomaganie w ww. obszarach,
 • inspiracja – informacje, zawarte w opisie są inspiracją do szukania nowy rozwiązań
 • zastosowanie – inne osoby mogą wykorzystywać i rozwijać propozycje opisane jako dobra praktyka.

Terminy  nadsyłania formularzy zgłoszenia dobrej praktyki:

Konkurs jest działaniem cyklicznym. W II semestrze roku szkolnego 2016/2017 uruchomione zostaną trzy terminy naboru:

 1. Nabór: 12 marca 2017 II. Nabór: 30 kwietnia 2017  III. Nabór: 30 czerwca 2017

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego (Załącznik nr 1) dostępnego w wersji Word i przesłanie  go ww. terminach  na adres:  katarzyna.lesniewska@ore.edu.pl

W ciągu dwóch tygodniu od terminu zakończenia poszczególnych naborów skontaktujemy się z autorami nadesłanych opisów.

III. ZASADY WSPÓŁPRACY

 • Autorzy dobrych praktyk będą pracować zdalnie.
 • Z autorami wybranych tekstów zostanie podpisana umowa o dzieło.
 • Autorzy materiałów otrzymają honorarium w kwocie 120 zł brutto za stronę znormalizowanego tekstu (przy czym strona oznacza 1800 znaków ze spacjami).  
 • Ostateczna wersja opisu może liczyć od 5 do 7 stron  tekstu.
 • Autor od dnia podpisania umowy będzie miał  min. 14 dni na opracowanie tekstu.

Informujemy, że zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu POWER łączne zaangażowanie Wykonawcy w realizację zadań zawodowych nie może przekraczać 276 godz. miesięcznie.

Zakres wykluczeń z możliwości realizacji zamówienia:

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby, które powiązane są z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta, w tym poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:  Katarzyna Leśniewska te. 22 570 81 18,

katarzyna.lesniewska@ore.edu.pl

Zamówienie składa  projekt „Zwiększenie skuteczności działań pracowników instytucji wspomagania oraz trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych” realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Załączniki:

Dobre praktyki z zakresu wspomagania szkół
Dobre praktyki z zakresu wspomagania szkół

Ostatnia aktualizacja:

Zgłoś dobre praktyki z zakresu wspomagania szkół

Zapraszamy do zgłaszania dobrych praktyk w zakresie wspomagania szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów. Naszym celem jest gromadzenie i upowszechnianie przykładów skutecznych działań prowadzonych przez pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów oświaty. Zachęcamy osoby wspomagające szkoły i przedszkola do dzielenia się rozwiązaniami, które sprawdziły się w pracy.

I. PRZEDMIOT OGŁOSZENIA

Przedmiotem ogłoszenia jest opracowanie tekstów prezentujących dobre praktyki wypracowane w trakcie wspomagania szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów. Opisywane praktyki mogą dotyczyć wspomagania szkół i przedszkoli w rozwoju następujących kompetencji:

 • Porozumiewanie się w języku ojczystym: zdolność wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie.
 • Porozumiewanie się w języku obcym: jak powyżej, ale obejmuje także umiejętności mediacji (tzn. podsumowywanie, parafrazowanie, tłumaczenie) oraz rozumienie różnic kulturowych.
 • Kompetencje matematyczne, naukowe i techniczne: należyte opanowanie umiejętności liczenia, rozumienie świata przyrody oraz zdolność stosowania wiedzy i technologii w odpowiedzi na postrzegane potrzeby (takie jak medycyna, transport czy komunikacja).
 • Kompetencje informatyczne: umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii informatycznej i komunikacyjnej w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się.
 • Umiejętność uczenia się: zdolność efektywnego zarządzania nauką, zarówno indywidualnie, jak i w grupach.
 • Kompetencje społeczne i obywatelskie: zdolność skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym oraz angażowanie się w aktywne i demokratyczne uczestnictwo, szczególnie w społeczeństwach charakteryzujących się coraz większą różnorodnością.
 • Inicjatywność i przedsiębiorczość: zdolność do wcielania pomysłów w czyn poprzez kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka oraz zdolność do planowania i zarządzania projektami.
 • Świadomość i ekspresja kulturalna: zdolność doceniania twórczego znaczenia idei, doświadczeń i uczuć za pomocą szeregu środków, takich jak muzyka, literatura, sztuka teatralna i sztuki wizualne.

Opis dobrej praktyki powinien być sformułowany z perspektywy osoby wspomagającej, tj. odnosić się do zadań pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych. Podawane informacje powinny wynikać z doświadczenia osoby wspomagającej w obszarze związanym z rozwojem wybranych kompetencji kluczowych uczniów.

Do konkursu można zgłaszać:

 • opisy działań – artykuły prezentujące przebieg wspomagania w konkretnej szkole/ przedszkolu/placówce,
 • scenariusze zajęć, wg których osoba wspomagająca  pracowała w szkołach/przedszkolach objętych wspomaganiem,
 • opisy wykorzystania metod, technik i narzędzi opracowanych lub zaadaptowanych na potrzeby wspomagania szkół w obszarze rozwijania konkretnych kompetencji kluczowych uczniów.

Sposoby upowszechniania dobrych praktyk

Materiały będą udostępnione na zasadach otwartych zasobów edukacyjnych. Będą publikowane na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji tak, aby mogły służyć w pracy z radami pedagogicznymi i zespołami nauczycieli w trakcie wspomagania szkół.  Opracowane teksty będą wykorzystywane
w trakcie pracy sieci współpracy i samokształcenia adresowanych do  pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów oświaty.

II. WYBÓR DOBRYCH PRAKTYK

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie wstępnych opisów dobrych praktyk zgodnie z szablonem zamieszczonym w Załączniku nr 1. Na podstawie analizy przesłanych materiałów wybrani zostaną autorzy dobrych praktyk. Autor opisu, który nie zostanie zakwalifikowany do publikacji, zachowuje w pełni prawa autorskie do tego materiału.

Kryteria wyboru dobrych praktyk:

 • temat – opis dotyczy co najmniej jednej ze wskazanych kompetencji,
 • autentyczność – opis jest przygotowany na podstawie konkretnego doświadczenia
  w obszarze wspomagania szkół/przedszkoli/placówek,
 • know-how – opis przedstawia sposoby prowadzenia wspomaganie w ww. obszarach,
 • inspiracja – informacje, zawarte w opisie są inspiracją do szukania nowy rozwiązań
 • zastosowanie – inne osoby mogą wykorzystywać i rozwijać propozycje opisane jako dobra praktyka.

Terminy  nadsyłania formularzy zgłoszenia dobrej praktyki:

Konkurs jest działaniem cyklicznym. W II semestrze roku szkolnego 2016/2017 uruchomione zostaną trzy terminy naboru:

 1. Nabór: 12 marca 2017 II. Nabór: 30 kwietnia 2017  III. Nabór: 30 czerwca 2017

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego (Załącznik nr 1) dostępnego w wersji Word i przesłanie  go ww. terminach  na adres:  katarzyna.lesniewska@ore.edu.pl

W ciągu dwóch tygodniu od terminu zakończenia poszczególnych naborów skontaktujemy się z autorami nadesłanych opisów.

III. ZASADY WSPÓŁPRACY

 • Autorzy dobrych praktyk będą pracować zdalnie.
 • Z autorami wybranych tekstów zostanie podpisana umowa o dzieło.
 • Autorzy materiałów otrzymają honorarium w kwocie 120 zł brutto za stronę znormalizowanego tekstu (przy czym strona oznacza 1800 znaków ze spacjami).  
 • Ostateczna wersja opisu może liczyć od 5 do 7 stron  tekstu.
 • Autor od dnia podpisania umowy będzie miał  min. 14 dni na opracowanie tekstu.

Informujemy, że zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu POWER łączne zaangażowanie Wykonawcy w realizację zadań zawodowych nie może przekraczać 276 godz. miesięcznie.

Zakres wykluczeń z możliwości realizacji zamówienia:

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby, które powiązane są z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta, w tym poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:  Katarzyna Leśniewska te. 22 570 81 18,

katarzyna.lesniewska@ore.edu.pl

Zamówienie składa  projekt „Zwiększenie skuteczności działań pracowników instytucji wspomagania oraz trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych” realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Załączniki:

Dobre praktyki z zakresu wspomagania szkół
Dobre praktyki z zakresu wspomagania szkół

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa