Poradnictwo zawodowe

Przykładowy ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego


Okładka Przykładowy ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
KOWEZiU, Warszawa 2015
 

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość


Okładka Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość
KOWEZiU, Warszawa 2013


Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Edukacja dla pracy”.

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną. Broszura dla rodziców


Okładka Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną. Broszura dla rodziców
KOWEZiU, Warszawa 2013


Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Edukacja dla pracy”.

Rozwijam skrzydła. Poradnik metodyczny dla wychowawców gimnazjum w zakresie doradztwa zawodowego


Okładka Rozwijam skrzydła. Poradnik metodyczny dla wychowawców gimnazjum w zakresie doradztwa zawodowego
Katarzyna Druczak, Marzena Mańturz, Magdalena Mrozek
KOWEZiU, Warszawa 2013


Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Edukacja dla pracy”.

Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum


Okładka Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum
Katarzyna Druczak
KOWEZiU, Warszawa 2013


Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Edukacja dla pracy”.

Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego


Okładka Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego
Dorota Obidniak, Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga
KOWEZiU, Warszawa 2013


Informator opracowano w ramach projektu "Euroguidance" współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie".
Wydruk i dystrybucję Informatora sfinansowano ze środków projektu "Edukacja dla pracy" wpółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie.

Raport końcowy z realizacji badania: Stan i rola doradztwa zawodowego w wybranych powiatach województwa warmińsko-mazurskiego


Okładka Raport końcowy z realizacji badania: Stan i rola doradztwa zawodowego w wybranych powiatach województwa warmińsko-mazurskiego
Raport zrealizowano na zlecenie KOWEZiU przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
Warszawa, 2012

Raport współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej".

Raport dotyczący stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej


Okładka Raport dotyczący stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej
Daniel Kukla
KOWEZiU, Warszawa 2012

Raport współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej".

Raport z pilotażu zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego


Okładka Raport z pilotażu zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego
Renata Gąsiorek, Anna Karbowniak, Daniel Kukla, Agnieszka Lisikiewicz, Ewa Malinowska, Roman Michalski, Danuta Oleksiak, Olga Sulkowska
KOWEZiU, Warszawa 2012

Raport współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej".

Warsztaty kompetencji międzykulturowych – podręcznik dla trenerów.


Okładka Warsztaty kompetencji międzykulturowych - podręcznik dla trenerów.
Kinga Białek, Anna Kawalska, Ewa Kownacka, Marta Piegat-Kaczmarczyk
Warszawa, 2008

Publikacja powstała w ramach programu Inicjatyw Wspólnotowych EQUAL projektu Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej.
Głównym adresatem podręcznika są osoby organizujące treningi kompetencji kulturowych, w tym akulturacyjne. Publikacja jest wyborem ćwiczeń, wykładów, symulacji stworzonych lub zaadaptowanych na potrzeby kształcenia pracowników służb społecznych pracujących z migrantami oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Zajęcia te kierowane były do osób z wyższym wykształceniem, pracujących na co dzień z obcokrajowcami doświadczającymi trudności w integracji ze społeczeństwem polskim, w szczególności w sferze zawodowej. Ćwiczenia, które znajdują się w publikacji mogą być przydatne dla trenerów konstruujących warsztaty kompetencji międzykulturowych i wzbogacić ich warsztat pracy. Publikacja zawiera również wiele aspektów związanych z pracą trenera takich jak analiza potrzeb,  konstruowanie koncepcji szkolenia  i budowanie jego struktury, motywowanie uczestników oraz roli samego trenera w przebiegu szkolenia. Jest również wskazówką w jaki sposób komunikować się z osobami odmiennymi kulturowo i w jaki sposób przeprowadzać z nimi rozmowę.

Międzykulturowy Ośrodek Doradztwa Zawodowego. Od koncepcji do realizacji.


Okładka Międzykulturowy Ośrodek Doradztwa Zawodowego. Od koncepcji do realizacji.
Dorota Madej, Jakub Oniszczuk, Zuzanna Rejmer-Ronowicz, Bartosz Smoter, Ewa Kownacka, Radosław Oryszczyszyn
Warszawa, 2007, s. 76

Publikacja powstała w ramach programu Inicjatyw Wspólnotowych EQUAL projektu Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej.
Publikacja jest zbiorem dobrych praktyk wypracowanych przez doradcę prawnego, doradcę zawodowego i psychologa międzykulturowego, którzy pracują w Międzykulturowym Ośrodku Doradztwa Zawodowego. Odwołując się do swoich doświadczeń z pracy doradczej w Ośrodku, wskazują na punkty newralgiczne w pracy z osobami odmiennymi kulturowo. Wskazują momenty, w których działania doradcze mogą przynieść sukces doradczy bądź porażkę.  Publikacja skierowana jest do osób bezpośrednio pracujących z uchodźcami, repatriantami i imigrantami oraz do decydentów kształtujących politykę instytucji państwowych, organizacji, a także regionów, czy państwa. Celem publikacji jest propagowanie idei doradztwa opartego na współpracy zespołu eksperckiego świadczącego kompleksową pomoc osobom odmiennym kulturowo. Doświadczenia doradców mają na celu uwrażliwić odbiorców publikacji na pewne problemy związane z pracą z migrantami. Rozdziały poświęcone doświadczeniom doradców poprzedza rozdział dotyczący Projektu Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej (rozdział 1) oraz rozdział dotyczący koncepcji funkcjonowania MODZ (rozdział 2). Publikację zamyka raport z ewaluacji Ośrodka (rozdział 6).

Doskonalenie doradców zawodowych z uwzględnieniem aspektu wielokulturowości. Pakiet organizacyjno-edukacyjny.


Okładka Doskonalenie doradców zawodowych z uwzględnieniem aspektu wielokulturowości. Pakiet organizacyjno-edukacyjny.

Jadwiga Królikowska, Dorota Madej-Popowska
Warszawa, 2007, s. 45

Pakiet powstał w ramach programu Inicjatyw Wspólnotowych EQUAL projektu Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej.
Pakiet zawiera opis, wnioski z ewaluacji oraz rekomendacje do tworzenia programu doskonalenia doradców zawodowych uwzględniający aspekt wielokulturowości na podstawie studiów podyplomowych „Wspieranie osób odmiennych kulturowo na rynku pracy” realizowanych przez Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Międzykulturowym Centrum Adaptacji Zawodowej oraz szkolenia „Wielokulturowość w doradztwie zawodowym” zrealizowanego przez KOWEZiU. Pakiet powstał w ramach programu Inicjatyw Wspólnotowych EQUAL projektu Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej. Przeznaczony jest dla osób zainteresowanych doskonaleniem i kształceniem doradców zawodowych z uwzględnieniem aspektu wielokulturowości.

Międzykulturowy Ośrodek Doradztwa Zawodowego – kompleksowe doradztwo międzykulturowe
Pakiet organizacyjny


Okładka Międzykulturowy Ośrodek Doradztwa Zawodowego - kompleksowe doradztwo międzykulturowe <br /> Pakiet organizacyjny
Marta Smagowicz, Marta Kulesza
Warszawa, 2007, s. 69

Pakiet powstał w ramach programu Inicjatyw Wspólnotowych EQUAL projektu Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej.
Pakiet zawiera informacje organizacyjne oraz dane statystyczne dotyczące funkcjonowania MODZ. Znaleźć w nim również można m.in. karty konsultacyjne doradcy prawnego, doradcy zawodowego, psychologa i pracownika socjalnego oraz ankietę ewaluacyjną. Celem pakietu jest przekazanie jego odbiorcom wskazówek praktycznych istotnych przy tworzeniu podobnej struktury we własnych instytucjach, struktury opartej na współpracującym ze sobą zespole eksperckim. Pakiet powstał w ramach programu Inicjatyw Wspólnotowych EQUAL projektu Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej.

Podejście wielokulturowe w poradnictwie zawodowym


Okładka Podejście wielokulturowe w poradnictwie zawodowym
Ewa Kownacka, Marta Piegat-Kaczmarczyk, Zuzanna Rejmer-Ronowicz, Bartosz Smoter
Warszawa, 2007

Publikacja „Podejście wielokulturowe w poradnictwie zawodowym” dostarcza polskiemu doradcy zawodowemu wiedzę oraz narzędzia, które pomogą mu w pracy z klientem odmiennym kulturowo. Pomogą w pełnym i intencjonalnym wykorzystywaniu doświadczeń międzykulturowych w pracy zawodowej, a w konsekwencji pozwolą czerpać większą satysfakcję z wykonywanej pracy w kontakcie z cudzoziemcami.

Praca w Polsce – Dobry start. Ankieta rejestracyjna dla obcokrajowców


Okładka Praca w Polsce – Dobry start. Ankieta rejestracyjna dla obcokrajowców
Halina Dołęga-Herzog, Tomasz Herzog, Małgorzata Rosalska, Anna Wawrzonek
Warszawa, 2007

Publikacja „Praca w Polsce – Dobry start. Ankieta rejestracyjna dla obcokrajowców” to ankieta składająca się z czterech kwestionariuszy (A, B, C, D). Przeznaczona jest dla doradców zawodowych do pracy z klientem odmiennym kulturowo. Każdy z kwestionariuszy dotyczy innej sfery funkcjonowania cudzoziemców w Polsce. Ankietę przetłumaczono na cztery języki: angielski, francuski, rosyjski i wietnamski. Dzięki temu doradcy zawodowi zyskali narzędzie do pracy z osobami odmiennymi kulturowo w wersji polsko-angielskiej, polsko-rosyjskiej, polsko-francuskiej oraz polsko-wietnamskiej.

Materiały metodyczno-dydaktyczne do planowania kariery zawodowej uczniów


Okładka Materiały metodyczno-dydaktyczne do planowania kariery zawodowej uczniów
Iwona Greiner, Iwona Kania, Ewa Kudanowska, Anna Paszkowska-Rogacz, Małgorzata Tarkowska
Warszawa, 2006

Publikacja „Materiały metodyczno-dydaktyczne do planowania do planowania kariery zawodowej uczniów” powstała w wyniku realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
„Materiały metodyczno-dydaktyczne do planowania kariery zawodowej uczniów” są trzyczęściowym podręcznikiem poradnictwa zawodowego, który przeznaczony jest dla nauczycieli. Część pierwsza „Podstawy rozwoju zawodowego młodzieży” jest częścią teoretyczną. Część druga „Metody aktywizujące i techniki pracy z grupą” poświęcona jest prezentacji podstawowych zasad prowadzenia zajęć doradczych w sposób warsztatowy, w czasie których uczestnicy uczą się przez działanie, maksymalnie angażując się w zdobywanie wiedzy, kształtowanie własnych umiejętności i postaw. Część trzecia „Gry i ćwiczenia grupowe” jest kontynuacją dwóch poprzednich części i w sposób praktyczny przedstawia omówione w nich zagadnienia dotyczące teorii i metod poradnictwa zawodowego. Ćwiczenia zbliżone są do siebie tematycznie oraz zostały uzupełnione dodatkowymi informacjami, dla jakiej grupy wiekowej są one najbardziej odpowiednie. Ta część dostępna jest również w wersji elektronicznej w postaci płyty CD. Podręcznik powinien służyć nauczycielom, doradcom zawodowym i uczniom w kształtowaniu i doskonaleniu umiejętności niezbędnych do planowania indywidualnej kariery edukacyjno-zawodowej, a tym samym przygotować ucznia do życia społecznego i zatrudnienia.
Publikacja powstała w Krajowym Ośrodku Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) w wyniku realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) Sektorowego Programu Operacyjnego, Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL).

Przygotowanie uczniów gimnazjum do wyboru zawodu


Okładka Przygotowanie uczniów gimnazjum do wyboru zawodu
Sołtysińska G., Woroniecka J.
Warszawa, 2001, 2003, 2006*

Publikacja jest przeznaczona dla pedagogów szkolnych, nauczycieli i wychowawców do pracy z uczniami gimnazjum. Składa się z dwóch części. W części pierwszej można znaleźć materiały metodyczne z zakresu orientacji zawodowej, zaś w drugiej części propozycje dla nauczycieli przedmiotów z zakresu przygotowania uczniów gimnazjum do wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia. Przedstawione przykłady ćwiczeń mogą służyć pomocą w pracy z uczniem w formie grupowej jak i indywidualnej. Celem zamieszczonych materiałów jest zachęcenie młodych ludzi do aktywnego poznawania własnych preferencji zawodowych oraz podejmowania przez nich działań w efektywnym zaplanowaniu kariery edukacyjno-zawodowej.

*Publikacja w 2001 roku została wydana w formie wkładki do segregatora, zaś w 2003 i 2006 roku była wznowiona w formie książki.

Szkolny doradca zawodowy (aktualizacja aktów prawnych – 2008 r.)


Okładka Szkolny doradca zawodowy (aktualizacja aktów prawnych – 2008 r.)
Drogosz-Zabłocka Elżbieta, Łukaszewicz Alicja, Paszkowska-Rogacz Anna, Ponczek Romuald, Sołtysińska Grażyna, Wojtasik Bożena, Żywiec-Dąbrowska Elżbieta
Warszawa, 2003, s. 37

Wydział Poradnictwa Zawodowego Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, w roku 2002 podjął zadanie sprecyzowania koncepcji działań szkolnego doradcy zawodowego – osoby odpowiedzialnej za organizację i funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa. W ramach publikacji „Szkolny doradca zawodowy” uzasadniono potrzebę powołania doradcy i przedstawiono korzyści płynące z jego pracy na terenie szkoły. Opisane zostały cele, zadania i sylwetka szkolnego doradcy zawodowego. Ponadto przedstawiono: akty prawne (stan na 2008 r.), na które można się powołać przy tworzeniu w szkole takiego stanowiska i określaniu zakresu obowiązków doradcy, definicje pojęć związanych z tą dziedziną, wewnątrzszkolne systemy doradztwa dla różnych poziomów kształcenia oraz standard wyposażenia pracowni szkolnego doradcy zawodowego.

Moja przyszła praca. Materiały metodyczne do pracy z uczniami szkół zawodowych


Okładka Moja przyszła praca. Materiały metodyczne do pracy z uczniami szkół zawodowych
Grażyna Sołtysińska, Elżbieta Żywiec-Dąbrowska
Warszawa, 2003

Publikacja skierowana jest do nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych. Zawiera szereg ćwiczeń do pracy z uczniami. Uczula również nauczycieli i wychowawców na aspekty związane z koniecznością przystosowywania się młodzieży do wielu zmian stanowisk pracy, kwalifikacji i zawodów. Wskazuje na ich dodatkowe zadania polegające na działalności doradczej wobec uczniów i kreowaniu ich zawodowych planów. Proponowane ćwiczenia mają na celu pomoc w nabywaniu kwalifikacji zawodowych w trakcie nauki w szkole. Odnoszą się również do planowania i ustawicznego poszerzania wiedzy ogólnej i zawodowych kompetencji. Pozwalają także wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do właściwego poruszania się po rynku pracy.

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa