Poszukujemy ekspertów − wykorzystywanie eksperymentu i doświadczeń oraz innych metod aktywizujących uczniów

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje ekspertów, którzy opracują 4 ramowe programy szkoleń oraz przeprowadzą zajęcia dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów oświaty. Tematyka szkoleń dotyczy wykorzystywania doświadczeń, eksperymentów i innych metod aktywizujących uczniów.

Do zespołu wybrani zostaną eksperci posiadający doświadczenie zawodowe, pozwalające na opracowanie ramowych programów szkoleń dostosowanych do poszczególnych etapów kształcenia.

Jeden ekspert będzie miał za zadanie opracowanie jednego ramowego programu szkolenia i przeprowadzenie wybranych zajęć.

Zadaniem ekspertów będzie:

 1. Opracowanie ramowych programów szkoleń dotyczących wybranych kompetencji – łączna liczba godzin dydaktycznych ok. 90 (w tym ok. 70 zajęć stacjonarnych oraz ok. 20 zajęć on-line)
 2. Przeprowadzenie zajęć pilotażowych na podstawie ramowych programów szkoleń.
  • przeprowadzenie zajęć stacjonarnych (min. 8, a mak. 30 godzin dydaktycznych).
  • przeprowadzenie zajęć na kursie e-learningowym (min 3, a maks. 20 godzin dydaktycznych).
 3. Modyfikacja programów szkoleń w oparciu o wnioski z przeprowadzonych zajęć.

1. OPRACOWANIE RAMOWYCH PROGRAMÓW SZKOLEŃ

Ramowe programy zostaną wykorzystane w czasie szkoleń, których celem będzie przygotowanie pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów oświaty do wspomagania szkół i placówek oświatowych rozumianego zgodnie z zapisami prawa[1]:

 1. wspomaganie szkół (długofalowe działanie skierowane do rady pedagogicznej dostosowane do potrzeb danej szkoły),
 2. międzyszkolne sieci współpracy i samokształcenia (doskonalenie nauczycieli w obszarach problemowych i przedmiotowych),
 3. specjalistyczne wsparcie nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych (w ramach wspomagania szkół i sieci dla nauczycieli).

 Programy będą miały charakter ramowy, wyznaczą kierunek działań, wskażą elementy stałe, niezbędne w procesie szkoleniowym, w tym m.in.:

 1. formy i metody pracy
 2. treści uniwersalne, istotne z punktu widzenia procesu wspomagania szkół i przedszkoli
 3. treści specyficzne dla danego zakresu – poziomu kształcenia oraz konkretnych kompetencji
 4. przykłady metod nauczania i sposoby ich wykorzystywania np. metoda projektu, eksperymenty, TIK
 5. przykłady zasobów edukacyjnych wypracowanych w ramach PO KL i PO WER.

Ramowe programy szkoleń będą opracowywane zgodnie z instrukcją przygotowaną przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (załącznik nr 1).

Programy będą stanowiły wkład do regulaminu konkursu ogłoszonego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  za którego opracowanie odpowiada Ministerstwo Edukacji Narodowej.

2. PROWADZENIE ZAJĘĆ W CZASIE SZKOLENIA

Programy będą weryfikowane w trakcie szkoleń organizowanych od lipca do września 2016r.

Uczestnicy szkolenia: pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, doradcy metodyczni oraz trenerzy, współpracujący z tymi instytucjami przy wspomaganiu szkół i placówek oświatowych. W szkoleniu weźmie udział 220 osób.

Forma szkolenia: blended learning, w tym trzy trzydniowe spotkania oraz aktywność on-line między poszczególnymi spotkaniami  prowadzona na platformie Doskonaleniewsieci.pl.

Organizacja szkolenia: Uczestnicy będą pracować w 20 osobowych grupach warsztatowych. Każda z grup będzie realizować program dostosowany do wybranego obszaru tematycznego oraz poziomu kształcenia. Zajęcia będą prowadzić  trenerzy doświadczeni w pracy z kadrą systemu oświaty oraz autorzy programów szkoleń (eksperci), którzy poprowadzą wybrane zajęcia we wskazanych obszarach tematycznych.

Miejsce szkolenia: Warszawa lub okolice

Proponowane terminy szkoleń:

 • osoby wspierające przedszkola oraz szkoły podstawowe: 7-9 lipca, 26-28 sierpnia, 16-18 września
 • osoby wspierające gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne: 7-9 lipca, 19-21 sierpnia,  9-11 września

3. MODYFIKACJA PROGRAMÓW SZKOLEŃ

Przebieg szkoleń będzie monitorowany w celu oceny użyteczności i adekwatności programów szkoleń do potrzeb uczestników. Wnioski z pilotażu będą służyć modyfikacji programów. Ramowe programy zostaną poddane recenzjom.

Zadaniem autorów ramowych programów będzie przygotowanie ostatecznej wersji programów na podstawie wniosków z pilotażu oraz uwag zawartych w recenzjach, które ORE uzna za zasadne.

4. ORGANIZACJA PRACY GRUPY EKSPERTÓW

Prace związane z opracowaniem ramowych programów szkoleń będą prowadzone w ramach zespołu, liczącego 4 osoby.  Prace będą prowadzone zdalnie, a efekty omawiane na spotkaniach.  Planowane są maksimum trzy dwudniowe spotkania w następujących terminach:  21-22 maja, 11-12 czerwca, 23-24 września w Sulejówku k. Warszawy. Eksperci będą mieli zapewniony nocleg i wyżywienie w czasie spotkań grupy roboczej oraz w czasie szkoleń.  ORE nie pokrywa kosztów dojazdu na miejsce spotkania/szkolenia.

Jedna z osób z każdego zespołu będzie odpowiedzialna za konsolidację ramowych programów szkoleń w danym obszarze tematycznym. Konsolidacja oznacza, zadbanie o spójność merytoryczną programów szkoleń adresowanych do różnych etapów kształcenia, bieżące konsultacje z pracownikami ORE.

5. TERMINY REALIZACJI ZADANIA

Opracowanie ramowych programów szkoleń do 30 czerwca  
Pilotaż ramowych programów szkoleń od 7 lipca do 18 września
Modyfikacja programów szkoleń na podstawie wniosków z pilotażu szkoleń do 30 września

Modyfikacja ramowych programów szkoleń na podstawie uwag z recenzji do 15 października.

Zadanie zostanie zakończone do dnia 15 października 2016 r.

W przypadku wystąpienia zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie terminów wykonania umowy oraz terminów odbioru przedmiotu umowy. Zmiana terminów  o których mowa w zdaniu poprzednim może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego, po uzgodnieniach z Wykonawcą i jego akceptacji.

6. ZASADY WSPÓŁPRACY

Wykonawcy są zobowiązani do współpracy z Zamawiającym podczas przygotowania ramowych programów szkoleń, w tym do udziału w spotkaniach konsultacyjnych organizowanych w siedzibie ORE  oraz  do udziału w wybranych zajęciach odbywających się w czasie szkolenia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji przedmiotu zamówienia w wyniku konsultacji przeprowadzonych z Wykonawcą.

Zamawiający przewiduje współpracę na podstawie umowy o dzieło i umowy zlecenia.

7. WYBÓR WYKONAWCY

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 3) dostępnego w wersji Word i przesłanie do dnia 12 maja 2016r.  na adres  marianna.hajdukiewicz@ore.edu.pl

Zamawiający może zażądać kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie, a także materiałów wymienionych przez Wykonawcę w ww. formularzu.

Po analizie nadesłanych aplikacji wybierzemy osoby, które spełnią wymagania oraz otrzymają największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny – opisanymi w Załączniku nr 2.

Informujemy, że Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu POWER łączne zaangażowanie Wykonawcy w realizację zadań zawodowych nie może przekraczać 276 godz. miesięcznie.

8. WARUNKI FINANSOWE REALIZACJI ZADANIA:

Na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu pt. Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych, Zamawiający określa następujące maksymalne limity kosztów na poszczególne wydatki związane z opisanym zadaniem:

 1. Opracowanie jednego ramowego programu szkoleń 7373 zł. brutto
 2. Konsolidacja 3-4 ramowych programów szkoleń 1200 zł. brutto
 3. Prowadzenie zajęć stacjonarnych za 1 godzinę dydaktyczną 150 zł. brutto
 4. Prowadzenie zajęć e-learningowych za 1 godzinę dydaktyczną 87 zł. brutto

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wyłonienia Wykonawców bez podania przyczyny.

Zakres wykluczeń z możliwości realizacji zamówienia:

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby, które powiązane są z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta, w tym poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu: Marianna Hajdukiewicz tel. 22 570 83 04 marianna.hajdukiewicz@ore.edu.pl

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Zwiększenie skuteczności działań pracowników instytucji wspomagania oraz trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)

[1] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2014 r. poz. 1041 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2013 poz. 199)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. 2013 poz. 369)

Załączniki:

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa