XII Ogólnopolskie Forum Dyrektorów nt. „Dyrektor kluczem do sukcesów szkoły”

Dwunasta edycja Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów poświęcona jest kluczowej roli dyrektora w rozwoju szkoły jako organizacji uczącej się. Celem spotkania jest wsparcie kadry zarządzającej oświatą, w tym dyrektorów oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły, w planowaniu i realizacji działań projakościowych na rzecz rozwoju własnego i organizacyjnego.

 

Podczas obrad odniesiemy się do aktualnych zagadnień problemów polskiej edukacji. Tematami Forum będą m.in.: Jak przełożyć dane i wnioski z ewaluacji zewnętrznych przeprowadzonych w latach 2013-2014 na planowanie nadzoru pedagogicznego dyrektora?; Polscy nauczyciele i dyrektorzy, polska szkoła w świetle kluczowych raportów edukacyjnych IBE z 2014 roku oraz Dyrektor jako lider innowacyjności w placówce.

 

Organizator:

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli


Data i miejsce:
Kielce, 6-7 marca 2015 r.


Adresaci:
Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele – liderzy szkolnych zespołów zadaniowych, pracownicy JST odpowiedzialni za oświatę, pracownicy nadzoru pedagogicznego, kadra placówek doskonalenia nauczycieli, Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji.


Strona www:
www.scdn.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa