Arkusze monitorowania realizacji podstawy programowej w przedszkolach i szkołach 2013/2014

W roku szkolnym 2009/2010 wprowadzono do przedszkoli, klas I szkół podstawowych i klas I gimnazjów, a w roku 2012/2013 do klas I szkół ponadgimnazjalnych nową podstawę programową kształcenia ogólnego (Rozporządznie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół [Dz.U. z 2012, poz. 977]).


W roku szkolnym 2013/2014 badaniem prowadzonym w ramach monitorowania wdrażania podstawy programowej objęci zostaną w każdym wytypowanym przez Kuratoria Oświaty przedszkolu lub szkole:

  1. dyrektor przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego oraz:
  2. w przedszkolu: nauczyciel wychowania przedszkolnego uczący wybraną jedną, najstarszą grupę
  3. w szkole podstawowej:
    1. nauczyciel nauczania zintegrowanego uczący jedną pierwszą klasę (oznaczoną literką A lub w inny, przyjęty w szkole sposób)
    2. wychowawca i nauczyciel języka polskiego, matematyki, historii i społeczeństwa, przyrody oraz wychowania fizycznego uczący w jednej czwartej klasie (oznaczonej literką A lub w inny, przyjęty w szkole sposób);
  4. w gimnazjum: wychowawca, nauczyciel języka polskiego, matematyki, historii, biologii, geografii, edukacji dla bezpieczeństwa oraz wychowania fizycznego uczący w jednej pierwszej klasie (oznaczonej literką A lub w inny, przyjęty w szkole sposób);
  5. w liceum ogólnokształcącym: wychowawca, nauczyciel języka polskiego, matematyki, historii, biologii, geografii, edukacji dla bezpieczeństwa oraz wychowania fizycznego uczący w jednej pierwszej klasie (oznaczonej literką A lub w inny, przyjęty w szkole sposób).

Informacje uzyskane na podstawie ankiety nie zostaną w żaden sposób wykorzystane do oceny pracy szkoły, dyrektora czy nauczycieli. Będą one stanowiły podstawę do stworzenia zestawień statystycznych. Informacje dotyczące pojedynczych szkół i osób wypełniających kwestionariusze ankiet nie zostaną w żaden sposób upublicznione.

Zapraszamy do zapoznania się z arkuszami ankiet. Informujemy, że ich forma zamieszczona na platformie monitorowania może nieznacznie ulec zmianie.


Przedszkole, Oddział Przedszkolny 2014 (doc)

Przedszkole, Oddział Przedszkolny 2014 (pdf) Szkoła Podstawowa 2014 (doc) Szkoła Podstawowa 2014 (pdf) Gimnazjum 2014 (doc) Gimnazjum 2014 (pdf) Liceum Ogólnokształcące 2014 (doc) Liceum Ogólnokształcące 2014 (pdf)

 

alt

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa