Nowoczesny sprzęt i technologie asystujące w procesie wsparcia specjalistycznego SCWEW

Źródło: Photogenica
Źródło: Photogenica

W Ministerstwie Edukacji Narodowej, 15 maja bieżącego roku odbyło się spotkanie poświęcone zastosowaniu nowoczesnych technologii, w tym AAC, w edukacji. W spotkaniu uczestniczyła Ministra Izabela Ziętka i przedstawiciele Departamentu Edukacji Włączającej, Dyrektor ORE Andrzej Suchenek wraz kierownikiem realizowanego w ośrodku projektu Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą, przedstawiciele reprezentujący różne środowiska i podmioty: uczelnie, IBE, UNICEF, PFRON, Radę ds. AAC, Liderki SCWEW z Łodzi i Świdnika.

W trakcie spotkania dzielono się doświadczeniami z funkcjonowania w 23 Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą wypożyczalni specjalistycznego sprzętu i technologii asystujących, współpracy w tym zakresie z 19 Ośrodkami Wsparcia i Testów.

Kadra merytoryczna Ośrodków Wsparcia i Testów pomaga w doborze sprzętu, przedstawia jego możliwości oraz wypożycza sprzęt do testowania. Wsparciem sprzętowym ośrodki obejmują między innymi dzieci i uczniów, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Współpraca specjalistycznych centrów z ośrodkami wsparcia to przykład działań, dzięki którym znaczna grupa dzieci i uczniów ma możliwości korzystania z najnowszych technologii asystujących.

Podkreślano dużą rolę wsparcia sprzętowego dziecka ucznia nie tylko w procesie kształcenia, ale również funkcjonowania w środowisku. Możliwość korzystania z zasobów wypożyczalni w organizacji zajęć, lekcji z grupą/klasą zróżnicowaną to ogromne wsparcie dla nauczycieli i specjalistów.

Prezentowane podczas spotkanie działania w ramach projektów: Szkoła dostępna dla wszystkich, Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży, promują również wykorzystywanie nowoczesnych technologii w edukacji.

W trakcie spotkania podkreślano znaczenie wsparcia w zakresie korzystania ze sprzętu, możliwości jego sprawdzenia i przydatności dla konkretnego odbiorcy. Omówiono również kwestię możliwości przeszkolenia nauczycieli, specjalistów oraz rodziców, w zakresie użytkowania sprzętu. Zwrócono uwagę na konieczność lepszego wykorzystania już istniejących zasobów z omawianego obszaru, usprawnienia przepływu informacji i dalszych działań na rzecz budowania skoordynowanego systemu specjalistycznego wsparcia.

Ministra Izabela Ziętka podsumowując spotkanie podziękowała wszystkim uczestnikom. Podkreśliła, że było ono odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez różne środowiska, między innymi Radę ds. AAC i stowarzyszenie „Mówić bez słów”. Taka formuła wymiany doświadczeń, pomysłów, poszukiwania wspólnych płaszczyzn działania jest szansą na realne wsparcie uczniów, rodziców, nauczycieli.

Wskazano również na bogate zasoby, szczególnie w obszarze AAC, które były zamieszczane na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej i mogą być wsparciem dla nauczycieli i specjalistów w pracy z grupą/klasą zróżnicowaną.

Zarówno przedstawiciele MEN oraz inni uczestnicy spotkania zadeklarowali chęć dalszej współpracy, która powinna służyć wypracowaniu rozwiązań służących budowaniu przestrzeni do wymiany informacji o prowadzonych działaniach, współpracy ekspertów z różnych instytucji działających na rzecz wysokiej jakości edukacji w obszarze szeroko pojętej edukacji włączającej.

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE #SCWEW #ORE

Ostatnia aktualizacja: 28 maja 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa