Konferencja „Model Wsparcia Międzysektorowego (MWM) – strategie i wyzwania”

Model Wsparcia Międzysektorowego (MWM) – strategie i wyzwania to temat przewodni konferencji, która odbyła się w Muzeum Śląskim w Katowicach w dniach 15-16 kwietnia 2024 r. Wydarzenie było podsumowaniem realizacji projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej. Głównym celem projektu było podniesienie jakości i efektywności skoordynowanego, międzysektorowego, wsparcia udzielanego dzieciom, uczniom i ich rodzinom oraz środowisku, w którym funkcjonują na poziomie lokalnym (powiat).W projekcie uczestniczyło 36 powiatów, a badaniami objęto ok. 31 tys. dzieci i uczniów z wykorzystaniem opracowanych przez uczelnie narzędzi, by na podstawie ich wyników opracować działania wspierające i sprawdzić skuteczność udzielonego wsparcia.

Zaprezentowane podczas konferencji działania międzysektorowe, skoncentrowane na budowaniu lokalnych rozwiązań w zakresie podejmowania współpracy na rzecz wsparcia, stanowią istotny komponent funkcjonowania SCWEW. Przygotowanie przez SCWEW oferty dla przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz środowiska lokalnego, uwzględnia partnerstwo z innymi instytucjami. SCWEW w swej działalności nakierowany jest na wsparcie nauczycieli i specjalistów przedszkoli, szkół ogólnodostępnych. Budowanie wsparcia, które będzie korzystne dla jej odbiorców wymaga zaangażowania zasobów dostępnych w różnych sektorach, np. edukacji, zdrowia, rodziny, pracy i polityki społecznej.

Głównym założeniem Modelu Wsparcia Międzysektorowego było podniesienie jakości i efektywności skoordynowanego, międzysektorowego, wsparcia udzielanego dzieciom, uczniom i ich rodzinom oraz środowisku, w którym funkcjonują na poziomie lokalnym (powiatu). SCWEW-y doskonale wpisały się w to założenie i zajmowały znaczące miejsce w uruchamianiu i efektywnym wykorzystaniu dostępnych zasobów.

Projekt realizowany był w 36 powiatach i miastach na prawach powiatów, na terenie których funkcjonowały także Specjalistyczne Centra (Łódź, Olsztyn, Toruń, powiaty: łęczyński, skarżyski, bartoszycki, ropczycko sędziszowski, świdnicki).

Aktywny udział w konferencji wzięli przedstawiciele Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami i wnioskami wynikającymi z działań zrealizowanych podczas pilotażowego wdrożenia.

Drugiego dnia konferencji odbyły się warsztaty i panele, w których wzięli udział przedstawiciele SCWEW-ów. Warsztat Działania i wsparcie międzysektorowe dziecka i rodziny na przykładzie miasta na prawach powiatu – z łódzkich doświadczeń, prowadziła, dzieląc się swoim doświadczeniem i wnioskami z realizacji Pilotażu SCWEW, Liderka SCWEW Łódź Anna Tomaszewska.

W panelu dyskusyjnym na temat możliwości i ograniczeń wsparcia międzysektorowego z perspektywy zrealizowanego projektu uczestniczyła kierownik projekt Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą  ̶ Agnieszka Pietryka, która podkreśliła, że z perspektywy zakończonego pilotażu SCWEW istotne było uwzględnienie współpracy międzysektorowej już na etapie przygotowania wniosku grantowego. Planując działania SCWEW mapowano dostępne lokalnie zasoby i planowano ich wykorzystanie podczas realizacji wsparcia. SCWEW-y, w ramach sieciowania, wykorzystywały zasoby środowiska lokalnego, jak również czerpały z zasobów ogólnopolskich.

Wydarzenie było ważnym spotkaniem środowisk zaangażowanych w działania na rzecz dziecka i rodziny. Zaowocowało wymianą doświadczeń, refleksją nad dotychczas zrealizowanymi działaniami, wypracowaniu w ramach projektu skutecznych rozwiązań. Dyskusja potwierdziła zasadność kontynuowania współpracy międzysektorowej.

Ostatnia aktualizacja: 19 maja 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa