Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim

Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji  ̶ Marzenna Habib i Agnieszka Pietryka – kierownik projektu Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą uczestniczyły w uroczystości 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim.

Wydarzenie było okazją do spotkania osób, które przez lata były zaangażowane w budowanie szkoły dobrej dla wszystkich uczniów. W wystąpieniu wicedyrektor Marzenny Habib podkreśliła zaangażowanie szkoły, kadry i dyrektor szkoły Ewy Szczerby w rozwój edukacji, a także tworzenie przestrzeni edukacyjnej wspierającej rozwój każdego ucznia. Odniosła się do podejmowanych przez szkołę inicjatyw kształtujących w uczniach odpowiedzialność za środowisko oraz osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Podkreśliła wielką rolę nauczycieli, którzy rozwijają talenty i wspierają swoich podopiecznych.

Doceniona została współpraca zzkoły ze Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Węgrowie, która zaowocowała wprowadzeniem nowych form wsparcia, budowaniem świadomości społeczności szkolnej i otwartością na różnorodność.

Działania szkoły realizowane ze SCWEW w Węgrowie są przykładem integracji środowiska na rzecz budowania inkluzyjnych rozwiązań służących wszystkim mieszkańcom.

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE #SCWEW #ORE

Ostatnia aktualizacja: 19 maja 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa