ORE na konferencji „Dostępna Szkoła”

16 listopada odbyła się zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki konferencja „Dostępna szkoła”. W wydarzeniu online wzięło udział ok. 8000 uczestników.

Konferencja była podsumowywaniem kampanii informacyjno-promocyjnej MEiN „Edukacja w zasięgu ręki”, w ramach której przybliżano realizowane przez różne podmioty działania w obszarze edukacji włączającej, Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Celem kampanii było przybliżenie szerokiemu gronu odbiorców informacji na temat projektów realizowanych przez MEiN ze środków Unii Europejskiej w zakresie kształcenia zawodowego, ogólnego oraz uczenia się przez całe życie.

Konferencję otworzyło wystąpienie Marzeny Machałek, Sekretarz Stanu w MEiN oraz Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Bogate grono prelegentów, w krótkich prezentacjach wprowadzało uczestników spotkania w efekty projektów realizowanych przez instytucje, które reprezentowali.

Elżbieta Neroj z Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej przedstawiła spektrum działań na rzecz zapewnienia wysokiej jakości edukacji dla wszystkich prowadzonych przez MEiN w porozumieniu z różnymi instytucjami edukacyjnymi, instytutami badawczymi oraz uczelniami.

Tomasz Madej – dyrektor  Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprezentował możliwości wykorzystania Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej w procesie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz poszerzenia zasobów informacyjnych, wprowadzania innowacyjnych rozwiązań przez nauczycieli oraz specjalistów.

Wspólnie z Anna Stalmach–Tkacz, dyrektor Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli przybliżyli szerokiemu gronu odbiorców nowe e-materiały przygotowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz instytucje współpracujące z nami w tym zakresie.

Zasoby i produkty związane z edukacją włączającą zaprezentowała Katarzyna Nowakowska, ekspert w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi ORE . Wymieniła zarówno przygotowane ramowe programy szkoleń, które stały się podstawą szkoleń dla różnych grup reprezentujących środowisko edukacyjne, w tym uczniów, nauczycieli, specjalistów, rodziców, pracowników kuratorium oświaty, placówek doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologicznych. Przedstawiła także wiele publikacji adresowanych do różnych grup odbiorców, których tematyka nawiązywała do zagadnień związanych z wdrażaniem założeń edukacji włączającej do praktyki edukacyjnej. Niebawem materiały te zostaną udostępnione na stronie ORE.

Kolejnym obszarem, nawiązującym do realizowanych w ORE projektów EFS, były Specjalistyczne Centra Edukacji Włączającej. Uczestnicy konferencji mieli możliwość poznać ich w prezentacji jednej z liderek realizującej projekty grantowe.

Doświadczeniem z funkcjonowania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Krakowie, po roku pilotażu, podzieliła się lider centrum – Aneta Garncarz. W swoim wystąpieniu „Wsparcie szyte na miarę, czyli z doświadczeń SCWEW w Krakowie” podkreśliła ważną rolę, jaką spełnia SCWEW w działaniach na rzecz edukacji włączającej w środowisku lokalnym, we wspieraniu nauczycieli placówek ogólnodostępnych w pracy z uczniami w grupie zróżnicowanej. W SCWEW-ach powstały także wypożyczalnie sprzętu specjalistycznego, który służy niwelowaniu barier związanych z komunikowaniem się oraz nabywaniem w szkole podstawowych umiejętności, wspomaga w aktywnym udziale w zajęciach, w życiu klasowym i społecznym. Lider SCWEW w Krakowie  podzieliła się refleksjami wynikającymi z analizy realizacji zadań określonych w Modelu SCWEW, po roku pilotażu.

Na zakończenie konferencji Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w MEiN, podsumowała wielość i różnorodność działań, które służą podnoszeniu jakości pracy z dzieckiem od narodzin do wejścia w dorosłe życie w społeczeństwie, podziękowała wszystkim za zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci, uczniów i rodzin oraz otwartość na poszukiwanie nowych rozwiązań w aspekcie podnoszenia jakości edukacji.

Serdecznie dziękujemy pani minister za słowa skierowane bezpośrednio do Liderów i kadry SCWEW oraz innych osób bezpośrednio zaangażowanych w pilotaż Modelu SCWEW: “Kiedy spotkałam osoby realizujące projekty Specjalistyczne Centra Wspierające edukację Włączającą, zobaczyłam tych ludzi, którzy tak bardzo się angażują, dyskutują o tym, widzą w tym szansę, inne podejście do rozwiązywania problemów dzieci, muszę powiedzieć, że jestem pełna nadziei. Tylko przy dobrej woli i otwartości na nowe rozwiązania możemy naprawdę zmienić naszą szkołę.”

“Udało nam się dużo dobrych rzeczy przygotować” – tak można podsumować ten dzień słowami Pani Minister Marzeny Machałek.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania z wydarzenia i zapoznania się z materiałami z konferencji.

Ostatnia aktualizacja: 22 listopada 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa