Szkoły ćwiczeń w relacji z pandemią. Nowe wyzwania w nauczaniu języków obcych w kształceniu zintegrowanym na I etapie edukacyjnym

Przeznaczeniem publikacji jest wsparcie kadry pedagogicznej szkół ćwiczeń zaangażowanej w edukację językową na I etapie edukacyjnym w zakresie realizacji nauczania języka obcego w trybie hybrydowym i zdalnym w klasach I–III oraz zapoznanie odbiorców z przykładami dobrych praktyk w zakresie wykorzystywania zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej w rozwijaniu kompetencji językowej uczniów.

Autorka opisuje specyfikę nauczania języka obcego, rolę i zadania nauczyciela oraz sposoby rozwijania poszczególnych sprawności językowych na I etapie edukacyjnym. Podaje przykłady metod i technik pracy, środków dydaktycznych dostosowanych do wieku i możliwości rozwojowych uczniów, a także różne sposoby motywowania do nauki języka. Omawia zasady pracy zdalnej z uczniami oraz organizację i przebieg lekcji online.

Publikacja zawiera również adaptacje scenariuszy zajęć do nauki języka angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego w warunkach edukacji zdalnej.

Ostatnia aktualizacja: 3 sierpnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa