Konferencja „Edukacja włączająca wczoraj, dziś i jutro”

W piątek, 25 marca br. w Akademii Kaliskiej odbyła się konferencja z udziałem ministra Przemysław Czarnka „Edukacja włączająca wczoraj, dziś i jutro”. Okazją do wydarzenia stała się inauguracja działania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW) w Kaliszu. Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie reprezentowali: dyrektor ORE Tomasz Madej, który skierował do uczestników słowa powitania, oraz Agnieszka Pietryka – kierownik projektu Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą. Dyskusję podczas spotkania  poświęcono różnym aspektom edukacji włączającej oraz celom i zadaniom Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). W wydarzeniu uczestniczyli pedagodzy specjalni, praktycy edukacji włączającej, przedstawiciele kuratorium oświaty, nauczyciele akademiccy, rodzice. Jedną z prelegentek była dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu, która realizuje pilotaż SCWEW.

Minister Przemysław Czarnek wskazał na rolę, jaką w systemie edukacji pełnią SCWEW. Podkreślał, że obecnie większość dzieci z orzeczeniami uczy się w szkołach ogólnodostępnych, dlatego też konieczne jest wzmocnienie potencjału tych placówek: – 70 proc. dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalistycznego znajduje się w szkołach ogólnodostępnych, a nie w szkołach specjalnych, bo taki jest wybór rodziców. Trzeba teraz wzmocnić nauczycieli szkół ogólnodostępnych fachowością, specjalistyczną wiedzą i kompetencjami, jakie mają nauczyciele szkół specjalnych – zaznaczył Minister Edukacji i Nauki.

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą

Model SCWEW powstał w wyniku prac zespołów Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy m.in. z przedstawicielami szkół ogólnodostępnych, szkół specjalnych, organów prowadzących, placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, uczelni, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli partnerów społecznych. Celem SCWEW jest m.in. wsparcie szkół w lepszej organizacji edukacji włączającej.

Pilotaż projektu 

Pilotaż SCWEW jest realizowany w ramach dwóch projektów Ośrodka Rozwoju Edukacji. Działania będą prowadzone do czerwca 2023 r. Na podstawie wyników pilotażu MEiN przygotowuje rozwiązania organizacyjno-prawne, których celem jest wykorzystanie potencjału szkół i placówek specjalnych (kadr i specjalistycznego wyposażenia) do wspierania szkół ogólnodostępnych we wdrażaniu i podnoszeniu jakości edukacji włączającej.

Obecnie funkcjonują 23 Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą w 13 województwach.

 

Ostatnia aktualizacja: 28 marca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa