„Projektowane zmiany oparte na modelu edukacji dla wszystkich” – konferencja dla samorządów

25 października 2021 r. rozpoczęła się konferencja informacyjno-konsultacyjna dla samorządów „Projektowane zmiany oparte na modelu edukacji dla wszystkich”. Dwudniowe spotkanie jest poświęcone omówieniu wypracowanych rozwiązań prawnych i finansowych, opartych na modelu edukacji dla wszystkich. Gościem pierwszego dnia konferencji była Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Organizatorami wydarzenia są Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Departament Wychowania i Edukacji Włączającej MEiN.

Podczas wydarzenia wiceminister Marzena Machałek mówiła o tym, że Ministerstwo Edukacji i Nauki pracuje nad ustawą o wsparciu dzieci, uczniów i rodzin, w której zaplanowano zmiany mające na celu podniesienie jakości edukacji włączającej w Polsce.

– Chciałabym, żeby dyskusja podczas tej konferencji była owocna. Oczekuję od Państwa merytorycznego wsparcia w działaniach ministerstwa. Trudno jest znaleźć złoty środek, który te wszystkie przepisy uporządkuje, dobrze skieruje środki i dobrze oceni sytuację, a  z drugiej strony nie utraci tego, co już udało się zrealizować – mówiła podczas konferencji wiceminister Marzena Machałek.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

  • wdrożenia rozwiązań na rzecz międzyresortowości i kompleksowości wsparcia świadczonego dzieciom, uczniom i rodzinom, od gmin aż po poziom resortów – Krajowy System Wsparcia dzieci, uczniów i rodzin,
  • wprowadzenia nowego modelu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodzin (WWR), który zintegruje dotychczasowe rozwiązania oferowane dzieciom w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole, świadczone w różnych sektorach,
  • zmiany sposobu oceny potrzeb dzieci i uczniów oraz planowania, udzielania i oceny efektywności udzielanego wsparcia poprzez zastosowanie oceny funkcjonalnej oraz sposobu finansowania zadań w tym zakresie – wdrożenie podejścia biopsychospołecznego oraz wykorzystanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF),
  • standardy zatrudnienia nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w tym ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i integracyjnych,
  • uregulowanie możliwości pełnienia przez szkoły i placówki specjalne nowej roli i zadań w zakresie wspierania przedszkoli i szkół ogólnodostępnych i integracyjnych (Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą – SCWEW),
  • uzupełnienie obecnych możliwości doskonalenia oraz rozwoju zawodowego nauczycieli i specjalistów o superwizję.

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”− II etap, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014−2020, realizowany w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich.

Źródło: strona internetowa MEiN

Ostatnia aktualizacja: 26 października 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa