Wybrano 16 Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą – wyniki naboru w ramach projektu grantowego

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” informuje, że zakończono ocenę wniosków, złożonych w odpowiedzi na nabór w ramach konkursu grantowego.

Komisja Konkursowa rozpatrzyła i oceniła 35 wniosków aplikacyjnych. 32 wnioski zostały skierowane do oceny merytorycznej. Na etapie oceny formalnej 3 wnioski otrzymały ocenę negatywną. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej 16 wniosków zostało wskazanych do otrzymania grantu. 4 wnioski uzyskały ocenę pozytywną i znalazły się na liście rezerwowej. 12 wniosków zostało ocenionych negatywnie.

Kolejnym etapem konkursu będzie przygotowanie dokumentacji i podpisanie umów z Grantobiorcami.

Nie wyłoniono reprezentantów SCWEW we wszystkich 16 województwach oraz we wszystkich wskazanych w regulaminie konkursu zakresów edukacji włączającej. W związku z tym, po podpisaniu umów planowane, jest uruchomienie konkursu dodatkowego.

Konkurs dodatkowy skierowany będzie do wszystkich organów prowadzących, tak aby zapewnić najwyższą jakość wniosków. Dodatkowo punktowane będą województwa: opolskie, zachodniopomorskie i lubuskie, z terenu których nie udało się wyłonić SCWEW. Promowane będą także obszary edukacji włączającej: dysfunkcje słuchu, niepełnosprawność ruchowa oraz zaburzenia psychiczne (ze względu na fakt, że nie wybrano SCWEW dedykowanych tym zakresom).

Szczegółowe informacje dotyczące wyników konkursu zostały zawarte na liście rankingowej.

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za złożenie ofert. Zwycięzcom gratulujemy!

Agnieszka Pietryka
Przewodnicząca Komisji Konkursowej
tel. 22 570 83 30
e-mail: scwew2@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 24 czerwca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa