Dziecko w sytuacji kryzysowej

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli, pedagogów oraz psychologów szkolnych, czyli do wszystkich tych, którzy z racji wykonywanych obowiązków zawodowych są w stanie – niekiedy jako pierwsi – wychwycić symptomy przeżywania przez młodego człowieka kryzysu i udzielić mu pomocy lub wskazać miejsca, gdzie ją uzyska.

W książce omówiono wiele przykładów sytuacji trudnych, kryzysowych i traumatycznych, w których mogą się znaleźć dzieci i młodzież. Wskazano narzędzia służące identyfikowaniu takich sytuacji. Zaprezentowano także studium konkretnych przypadków (m.in. depresji, żałoby, imigracji, choroby psychicznej rodziców) oraz metody postępowania mające na celu zorganizowanie adekwatnego wsparcia. Podkreślono rolę placówek doskonalenia nauczycieli w przygotowywaniu pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli do radzenia sobie z dziecięcymi kryzysami. W obrębie publikacji zamieszczono scenariusze szkoleń z tego zakresu, możliwych do przeprowadzenia w czasie posiedzeń rady pedagogicznej.

Ostatnia aktualizacja: 21 kwietnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa