„Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty – III etap edukacyjny”

„Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty” to cykl form doskonalenia organizowanych przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE) ORE. Podczas szkolenia, które odbyło się w dniach 11–13 czerwca 2018 r. w Sulejówku, zastanawiano się, czym jest edukacja włączająca na III etapie kształcenia.

Pierwszy moduł szkolenia obejmował tworzenie pozytywnego klimatu w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE). W trakcie zajęć prowadzanych przez Aleksandra Pawlickiego podjęto m.in. próbę odpowiedzi na pytania, co znaczy uczyć w klasie zróżnicowanej. Warto planować pracę ze świadomością różnorodności w klasie, wykorzystywać swój wpływ na to, czego i jak uczą się uczniowie oraz jak prezentują wyniki, elastycznie reagować na to, co obserwujemy w klasie, monitorować proces uczenia się i łączyć pracę całej klasy.

Zagadnienia dotyczące podstaw prawnych edukacji włączającej oraz organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego zaprezentowała Krystyna Mucha. Uczestnicy poszukiwali odpowiedzi na pytania, czym jest i z czym się wiąże edukacja włączająca. Zapoznali się też z prawnymi uzasadnieniami wprowadzania inkluzji oraz usystematyzowali wiedzę dotyczącą organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego. Natomiast o efektywnym planowaniu i udzielaniu wsparcia uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mówiła Marzenna Czarnocka, podkreślając znaczenie diagnozy funkcjonalnej i pracy zespołowej.

Tematykę wspierania uczniów w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze SPE, podjął Tomasz Magnowski. Podczas zajęć zaprezentował m.in. przykładowe narzędzia do stosowania w procesie doradczym. Warsztaty dotyczące wymiany doświadczeń z zakresu wybranych metod i formy pracy z uczniami ze SPE poprowadziła Marta Koch-Kozioł, a szczegółowe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zaprezentowała dr Wioletta Kozak. Szkolenie podsumowała kierownik WSPE Katarzyna Stępniak.

Warto pamiętać, że „inkluzja zaczyna się od uznania tego, że każdy z uczniów jest jedyny w swoim rodzaju”, a klasa zyskuje na zróżnicowaniu.

 

Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa