Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji – wizyta delegacji z Estonii

Prezentacja systemu edukacji w Estonii
Prezentacja systemu edukacji w Estonii

W dniach 17–18 maja Ośrodek Rozwoju Edukacji gościł trzyosobową delegację z Estonii w ramach wizyty studyjnej, którą zorganizował Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych na prośbę Fundacji Innove. Głównym celem działań i zainteresowań Fundacji, która jest agendą Ministerstwa Edukacji w Estonii, jest rozwój edukacji ogólnej i zawodowej oraz poradnictwa przez całe życie.

Tematyka wizyty studyjnej obejmowała zagadnienia dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w polskim i estońskim systemie oświaty. Miała na celu dzielenie się wiedzą oraz wymianę międzynarodowych doświadczeń w obszarze edukacji specjalnej i włączającej, a także zaprezentowanie modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w obu państwach.

Pierwszego dnia wizyty odbyło się spotkanie w siedzibie ORE, podczas którego – w odpowiedzi na oczekiwania uczestników – omówiono zadania Ośrodka Rozwoju Edukacji ze szczególnym uwzględnieniem zadań i obszarów odnoszących się do specyfiki pracy z uczniami ze SPE, roli poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i działań profilaktycznych w szkołach oraz działań związanych z doradztwem zawodowym i przygotowaniem do zawodu młodzieży z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W spotkaniu wzięli udział:

  • przedstawicielki Fundacji Innove: Katri Viitpoom – psycholog, Evelin Ergma – psycholog i Marlen Utsar – nauczyciel edukacji specjalnej,
  • dyrektor ORE Jadwiga Mariola Szczypiń, wicedyrektor ORE Marzenna Habib,
  • Katarzyna Stępniak i Małgorzata Kummant – Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych,
  • Dorota Macander – Wydział Wychowania i Profilaktyki,
  • Izabella Lutze – Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi,
  • Jerzy Bielecki – Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego.

Goście w pierwszym dniu uczestniczyli także w spotkaniu zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Elżbieta Neroj, Radca Ministra w Departamencie Kształcenia i Wychowania Integracyjnego omówiła szczegółowo zagadnienia związane z obowiązującym modelem kształcenia uczniów ze SPE, w tym z organizacją kształcenia uczniów mających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w polskim systemie oświaty.

W spotkaniu w MEN uczestniczyli także przedstawiciele innych Departamentów. Gości zapoznano z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi aktualnie obowiązującej podstawy programowej, oceny jakości pracy szkoły jako jednego z elementów nadzoru pedagogicznego, finansowania kształcenia specjalnego w polskim systemie oświaty.

W drugim dniu wizyty goście z Estonii odwiedzili dwie szkoły: Szkołę Specjalną nr 327 w Warszawie i Szkołę Podstawową w Łajskach. Dyrektorzy obu szkół są członkami zespołu ekspertów powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej, który pracuje nad nowym modelem kształcenia uczniów ze SPE. Są propagatorami i zwolennikami edukacji włączającej oraz podejmują liczne działania na rzecz inkluzji w swoich szkołach oraz społecznościach lokalnych.

W ostatnich latach w obu krajach nastąpiło wiele korzystnych zmian prawnych dotyczących uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zmierzają one ku temu, aby jak najlepiej przygotować wsparcie dla ucznia – niezależnie od medycznej diagnozy, ale adekwatnie do jego potrzeb.

Podczas spotkań stworzono przestrzeń do zadawania pytań oraz dzielenia się doświadczeniami w obszarze organizacji kształcenia i metod pracy z uczniami ze SPE. Pojawiła się również perspektywa podjęcia międzynarodowej współpracy.

Goście z Estonii i Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Łajskach
Uczestniczki wizyty w Szkole Specjalnej nr 327 w Warszawie
Spotkanie w Ośrodku Rozwoju Edukacji
Prezentacja systemu edukacji w Estonii

Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa