Uczeń ze SPE – zmiany w prawie oświatowym

W dniach 7–8 listopada 2017 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się szkolenie dla przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli „Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach edukacji włączającej – zmiany w prawie oświatowym”. Zostało ono zorganizowane przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szkolenie miało na celu przygotowanie kadr wspierających przedszkola, szkoły i placówki w zakresie organizacji kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej według nowych przepisów prawa oświatowego oraz upowszechnianie idei edukacji włączającej.

Uczestników przywitała wicedyrektor Ośrodka Marzenna Habib.

Kierownik formy doskonalenia, Jolanta Rafał-Łuniewska odniosła się do ważnych wychowawczych aspektów edukacji włączającej. Przypomniała, jak ważne jest, by wszyscy uczniowie w szkole – również ci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) – mieli możliwość osiągania sukcesów.

Genezę edukacji włączającej i nowe rozwiązania w pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształceniu uczniów ze SPE podczas wykładu omówiła Marzenna Czarnocka – dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Warszawie. Pierwszego dnia szkolenia podczas warsztatów zwrócono uwagę na rolę diagnozy funkcjonalnej w praktyce szkolnej, a także na nowe zapisy dotyczące indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET).

Podczas spotkania zaprezentowano również przykład dobrej praktyki Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie, gdzie dzięki efektywnej współpracy szkoły, rodziców i organizacji wspierających, uczeń ma szansę uzyskać kompleksową pomoc. O roli członków społeczności szkolnej w realizacji edukacji włączającej opowiedziała Dyrektor SP nr 1 Urszula Skrzypczak.

Uczestnicy szkolenia zostali również zapoznani przez starszego wizytatora KO w Łodzi – Romanę Cybulską – z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi wspierania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które będą wkrótce udostępnione na stronie ORE.

W drugim dniu podczas warsztatów pod kierunkiem Anny Zych (doradcy metodycznego ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej WCIES) i Anny Perczyńskiej (wicedyrektora SP nr 378 w Warszawie) uczestnicy szkolenia dyskutowali nad zakresami takich pojęć jak: indywidualny tok i program, indywidualna ścieżka kształcenia, indywidualne nauczanie czy indywidualizacja nauczania, a także nad nowymi rozwiązaniami i praktycznym aspektem IPET-u oraz znaczeniem skutecznej współpracy nauczycieli, specjalistów i rodziców na rzecz bardziej efektywnego funkcjonowania ucznia ze SPE.

Uczestnicy bardzo wysoko ocenili poziom merytoryczny i organizacyjny formy doskonalenia.

Marzenna Czarnocka podczas wykładu
Uczestnicy szkolenia zainteresowani wykładem
Anna Zych prowadzi warsztaty
Uczestnicy szkolenia podczas warsztatów

Ostatnia aktualizacja: 26 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa