Spotkanie zespołu autorów wzorcowych rozwiązań organizacyjnych WSD

W dniach 30–31 sierpnia 2017 r. w Warszawie odbyło się trzecie (ostatnie) spotkanie zespołu autorów wzorcowych rozwiązań organizacyjnych funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa (WSD). Zespół pracował nad ostatecznym opracowaniem wzorcowych rozwiązań organizacyjnych WSD dla poszczególnych etapów edukacyjnych: szkoły podstawowej, branżowej szkoły I i II stopnia, technikum, liceum i szkoły policealnej.

Rozwiązania organizacyjne WSD będą uwzględniały współpracę wszystkich zainteresowanych stron oraz zindywidualizowanepodejście do uczniów. Zostaną wypracowane na podstawie programów realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, z uwzględnieniem wniosków po testowaniu ramowych programów doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach oraz rekomendacji do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu pozakonkursowego „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”,Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa