Spotkanie zespołu autorów rekomendacji do rozporządzenia MEN oraz zespołu autorów wzorcowych rozwiązań organizacyjnych WSD

W dniach 23–24 sierpnia 2017 r. w Warszawie odbyło się spotkanie zespołu autorów rekomendacji do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty oraz zespołu autorów wzorcowych rozwiązań organizacyjnych funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa (WSD). Oba zespoły wspólnie pracowały nad rekomendacjami do rozporządzenia MEN i WSD. Spotkanie to miało na celu wypracowanie spójnych i jednolitych materiałów.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu pozakonkursowego „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”,Oś priorytetowa II: „Efektywne polityki publicznedla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa