Nowa podstawa programowa – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna były tematami ostatniej z cyklu konferencji przedmiotowych organizowanych przez ORE, poświęconych wdrażaniu nowych podstaw programowych. Spotkanie odbyło się 7 kwietnia.

Wicedyrektor ORE Marzenna Habib otworzyła konferencję, witając licznie zgromadzonych nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych oraz zespół autorów podstaw programowych wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Pracownicy ORE przedstawili ogólne założenia reformy oświaty, zwracając szczególną uwagę na wdrażane zmiany z uwzględnieniem specyfiki przedszkola i klas I–III.

Autorzy podstaw programowych zaprezentowali strukturę, koncepcję, założenia filozoficzne oraz charakterystyczne cechy opracowanych podstaw programowych. Podkreślili, że konstrukcja podstawy ma charakter ewolucyjny i bazuje na założeniach poprzednich dokumentów, uzupełniając je o wizję kształcenia dzieci według koncepcji prof. Ryszarda Więckowskiego.

Podczas prezentacji autorzy odnieśli się do antropologicznej koncepcji człowieka jako nadrzędnej wartości w edukacji, omówili koncepcję kształcenia zintegrowanego oraz naturalne strategie uczenia się. Zwrócili uwagę na szczególną potrzebę wspomagania rozwoju emocjonalnego dzieci i holistycznego postrzegania dziecka przez pryzmat wszystkich sfer rozwoju.

Autorzy podstaw programowych podkreślili również rolę nauczania i uczenia się poprzez aktywność ruchową i poznawczą, a także umożliwienie dziecku polisensorycznego poznawania rzeczywistości, bazowania na jego dotychczasowych doświadczeniach, wiedzy i umiejętnościach.

W kształceniu informatycznym w klasach I–III zwrócono uwagę na korelację z innymi dziedzinami aktywności dziecka oraz wskazano zasadność prowadzenia tych zajęć przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Odniesiono się do zawartych w podstawie programowej propozycji lektur jako literatury do czytania dzieciom i czytania razem z dziećmi w opozycji do kanonu lektur omawianych w czasie lekcji.

Konferencja zakończyła się sesją pytań i odpowiedzi.

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa