Nowa podstawa programowa – język polski

9 marca w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyła się konferencja „Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 – język polski” skierowana do nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych zajmujących się doskonaleniem zawodowym nauczycieli języka polskiego.

Konferencję otworzyła Marzenna Habib, wicedyrektor ORE, podkreślając, że „Zakres znajomości języka ojczystego i sprawność w posługiwaniu się nim ułatwia przyswajanie wiedzy z innych dziedzin (przedmiotów) i jest dla każdego ucznia podstawą sukcesu szkolnego”.

Spotkanie odbyło się z udziałem ekspertów – autorów podstawy programowej języka polskiego: dra hab. Andrzeja Waśki, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr Wioletty Kozak.

Prof. Andrzej Waśko przedstawił główne założenia nowej podstawy programowej języka polskiego dla kl. IV–VIII szkoły podstawowej oraz filozofię zmiany programowej. Zaznaczył, że język polski jest przedmiotem pełniącym kluczową funkcję w edukacji szkolnej: „W toku nauczania jego zadania realizowane są stopniowo, od przekazania uczniowi elementarnych umiejętności w zakresie czytania, pisania, rozumienia i tworzenia wypowiedzi – po samodzielne rozumienie złożonych treści kultury, poznawanie związanych z tym wartości i aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym. Z jednej strony proces ten winien rozwijać indywidualność ucznia jako osoby; z drugiej – harmonijnie wprowadzać go w życie wspólnotowe na poziomie lokalnym, narodowym i państwowym, a także wytwarzać poczucie przynależności do szerszej wspólnoty cywilizacyjnej i ogólnoludzkiej”.

Dr Wioletta Kozak omówiła wybrane zagadnienia nowej podstawy programowej języka polskiego w aspekcie dydaktycznym. Zwróciła uwagę uczestników na kształcenie u uczniów takich umiejętności jak: tworzenie planu wypowiedzi, budowanie akapitu, budowanie argumentu, rozwijanie go i popieranie przykładem (faktem lub zdarzeniem fikcyjnym).

Prelegenci jako najważniejsze zmiany w podstawie programowej języka polskiego wymienili:

  • powrót do uporządkowanej, systematycznej wiedzy jako podstawy kształtowania umiejętności;
  • wprowadzenie po raz pierwszy w sposób systemowy elementów retoryki do podstawy programowej języka polskiego;
  • funkcjonalne podejście do nauki o języku oraz integralne traktowanie zagadnień języka i komunikacji, literatury i kultury w wyniku postrzegania języka nie tylko jako narzędzia komunikacji, ale najważniejszego składnika kultury;
  • wybór tekstów literackich stanowiących punkt wyjścia do refleksji, prowadzących ucznia do zintegrowanego rozwoju oraz zakorzenienia w tradycji i kulturze narodowej, a także w wartościach;
  • wyeksponowanie samokształcenia uczniów jako umiejętności samodzielnego organizowania sobie warsztatu pracy, docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania.

Uczestnicy konferencji zostali również zapoznani ze zmianami w kształceniu ogólnym, specjalnym i zawodowym oraz w obszarze wychowania i profilaktyki – te zagadnienia omówili pracownicy ORE.

 

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa