Wdrażanie podstawy programowej rozpoczęte

27 lutego w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyła się pierwsza z serii konferencji dla dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli dotycząca nowej podstawy programowej. Konferencję otworzyła Barbara Rudzińska-Mękal, p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji. Witając zaproszonych gości, zwróciła uwagę na kluczową rolę Ośrodka we wdrażaniu reformy edukacji. Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, przedstawił najważniejsze założenia reformy edukacji, podsumował zrealizowane dotychczas działania oraz przedstawił dalsze plany realizacji reformy.

Wiceminister zaakcentował, że nowa podstawa programowa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym i daje nauczycielom większą swobodę działania.

– W nowej podstawie podkreślamy przede wszystkim elementy innowacyjne i działania skierowane na pracę zespołową uczniów. Kładziemy w niej nacisk na naukę języków obcych i informatykę. – powiedział. Podkreślił również, że zmiany w programie są wynikiem pracy ponad dwóch tysięcy specjalistów i ekspertów z wielu ośrodków uniwersyteckich, dlatego jest to bardzo nowoczesna podstawa. Dodał też, że kończą się prace legislacyjne dotyczące ramowych planów nauczania, a następnym etapem będzie stworzenie nowej podstawy programowej dla liceum ogólnokształcącego.

W spotkaniu uczestniczył również dr hab. Andrzej Waśko, doradca Prezydenta RP do spraw wdrażania reformy oświaty. W swoim wystąpieniu omówił zmianę filozofii nauczania dzieci i młodzieży w Polsce oraz cele zmian strukturalno-programowych w oświacie.

Podczas konferencji w Ośrodku Rozwoju Edukacji przedstawione zostały najważniejsze kierunki zmian podstawy programowej kształcenia ogólnego:

  • spiralny układ treści nauczania;
  • wzmocnienie wychowawczej i profilaktycznej funkcji szkoły;
  • zastąpienie idei integracji przedmiotowej korelacją przedmiotową (począwszy od klasy piątej szkoły podstawowej);
  • wzmocnienie edukacji w zakresie języków obcych nowożytnych poprzez system nieprzerwanej nauki pierwszego języka obcego przez 12 (13) lat, naukę drugiego języka obcego przez 6 (7) lat, możliwość kształcenia dwujęzycznego (od klasy siódmej szkoły podstawowej);
  • szersze uwzględnienie w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK);
  • wprowadzenie nauki programowania (począwszy od edukacji wczesnoszkolnej);
  • poszerzenie problematyki edukacji dla bezpieczeństwa, w tym ratownictwa medycznego;
  • ustalenie zakresu treści nauczania i liczby godzin zajęć poszczególnych przedmiotów, umożliwiających rozwijanie umiejętności pracy zespołowej uczniów, rozwiązywanie problemów i realizację projektów edukacyjnych.

Omówiono również zasadnicze zmiany w konstrukcji ramowych planów nauczania, które mają się opierać na tygodniowym wymiarze godzin, co zwolni dyrektorów szkół z konieczności opracowywania szkolnych planów nauczania.

Następnie przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji przedstawili szczegółowo zmiany w kształceniu ogólnym specjalnym i zawodowym oraz obszarze wychowania i profilaktyki. Wskazali też, w jaki sposób kuratoria oświaty będą zaangażowane we wdrażanie nowej podstawy programowej. Rozmawiano również o tym, jaką rolę pełnić będą publiczne placówki doskonalenia nauczycieli w przygotowaniu dyrektorów i nauczycieli do wprowadzania zmian programowych oraz sposobów pracy z nowymi podstawami programowymi, obowiązującymi od roku szkolnego 2017/2018.

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa