Programy edukacji wczesnoszkolnej

Innowacyjne programy edukacji wczesnoszkolnej

 Lista programów
Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi programami edukacji wczesnoszkolnej wraz z komplementarnymi obudowami dydaktycznymi. Uwzględniają one zróżnicowane potrzeby uczniów, rozpoczynających edukację w wieku 6 i 7 lat. Każdy z programów w sposób szczególny rozwija jeden lub kilka następujących obszarów:
 • myślenie matematyczne,
 • myślenie naukowe,
 • komunikowanie się w języku obcym (w mowie i w piśmie),
 • posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,
 • umiejętność uczenia się.

Większość z nich przewiduje także elementy kształtowania postawy przedsiębiorczości, w oparciu o rozwijanie ciekawości poznawczej, kreatywności, umiejętności podejmowania inicjatyw i pracy zespołowej oraz nauczanie z zastosowaniem metody projektu.

Na stronach internetowych, do których Państwa odsyłamy, dostępne są programy nauczania oraz kompletna obudowa dla klas I. W większości opracowano także obudowy dla klas II i III, pozostałe będą uzupełniane sukcesywnie w ciągu wakacji 2015.

Wszystkie prezentowane materiały powstały w ramach projektów konkursowych – konkurs 1/POKL/03.03.04/2013 na opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania wraz z obudową dydaktyczną, dla edukacji wczesnoszkolnej.

Programy nauczania są zgodne z wymogami obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z podstawą programową kształcenia ogólnego.

Zachęcamy do korzystania z tych materiałów przy realizacji zajęć w swojej szkole.

 

 

 

 

 

 

Nazwa programu: Ciekawi świata

Obszar: myślenie naukowe, komunikowanie się w języku obcym

Opis programu: Program nauczania dla edukacji wczesnoszkolnej „Ciekawi świata” został przygotowany w ramach projektu „Innowacyjna Szkoła – Szkołą Przyszłości”. Program wyróżnia przyjęcie edukacji przyrodniczej jako przedmiotu wiodącego, a także propozycja nauczania dwóch języków obcych – angielskiego i niemieckiego – już od początku klasy pierwszej.

Obudowa dydaktyczna:

 • dla uczniów:
  • filmy,
  • ćwiczenia interaktywne,
  • animacje,
  • krzyżówki,
  • rebusy multimedialne,
  • piosenki,
  • ilustracje oraz zdjęcia
 • dla nauczycieli:
  • program nauczania,
  • scenariusze lekcji,
  • materiały multimedialne do edukacji przyrodniczej oraz obu języków obcych do klas I–III,
  • komplet scenariuszy lekcji (315 szt.) z kartami pracy.

Linki do zasobów programu Ciekawi świata:materiały, strona projektu

Nazwa programu: Nowoczesny świat, nowoczesna szkoła

Obszar: język obcy, posługiwanie się TIK, myślenie naukowe

Opis programu: Program dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Położono w nim szczególny nacisk na umiejętności komunikowania się w języku angielskim w mowie i w piśmie połączone z wykorzystaniem TiK. Innowacyjny program nauczania „Nowoczesny świat, nowoczesna szkoła” ma na celu otworzyć przed dziećmi drzwi do dwujęzycznego świata nauki, pozwolić im rozwijać kluczowe kompetencje w poszczególnych obszarach edukacyjnych.

Obudowa dydaktyczna opiera się na platformie edukacyjnej www.nowoczesnaszkola.com.pl, w której treści zawarte w podstawie programowej przedstawione zostały w formie wirtualnej szkoły. Uczniowie zalogowani w wirtualnej szkole odwiedzają poszczególne pracownie: polonistyczną, języka angielskiego, przyrodniczą, matematyczną, informatyczną, techniczną, ekonomiczną, artystyczną, edukacji społecznej oraz sportową, a w każdej z nich znajdą wiele ciekawych zadań, różnych gier i zespołowych projektów. Obudowa zawiera m.in.:

 • dla uczniów:
  • Testy
  • Ćwiczenia
  • Filmy
  • gry
 • dla nauczycieli:
  • Scenariusze zajęć
  • Prezentacje
  • Testy
  • sprawdziany

Link bezpośredni do zasobów programu Nowoczesny świat, nowoczesna szkoła.

Nazwa programu: My bliżej świata, świat bliżej nas

Obszar: myślenie naukowe dotyczącego przyrody i społeczeństwa, posługiwanie się TIK

Opis programu: Program kreuje model nauczania zindywidualizowanego, opartego na nowoczesnych zasadach psychologii poznawczej, włączając w to: uczenie się poprzez samodzielne odkrywanie, głębokie zaangażowanie i ocenę własnych dokonań, wyciąganie wniosków – nadawanie znaczeń. Uczy również umiejętności współpracy, podejmowania decyzji, organizowania pracy i oceny efektów tej pracy (projekty edukacyjne).

Innowacyjność programu polega na projektowaniu zajęć realizowanych z naciskiem na kształtowanie umiejętności myślenia naukowego dotyczącego przyrody i społeczeństwa (umiejętności formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa) oraz umiejętność myślenia matematycznego (umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych), z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania (w tym metod projektu edukacyjnego).

Obudowa dydaktyczna

 • dla uczniów:
  • gry dydaktyczne
  • animacje
  • zabawy
 • dla nauczycieli
  • scenariusze zajęć,
  • karty pracy ucznia
  • nagrania,
  • filmy edukacyjne
  • programy multimedialne
  • projekty edukacyjne
  • tablice demonstracyjne
  • testy
  • sprawdziany

Link bezpośredni do zasobów programu My bliżej świata, świat bliżej nas

Nazwa programu: Innowacje gwarancją skutecznej edukacji

Obszar: myślenie matematyczne, posługiwanie się TIK

Opis programu: W programie kształtowane są umiejętności myślenia matematycznego, posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi oraz umiejętności z zakresu przedsiębiorczości. Dodatkowo program uwzględnia potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zróżnicowanie wiekowe uczniów (6 i 7 latki). Jedną w ważniejszych idei programu jest twórczy rozwój dziecka osiągnięty poprzez indywidualizację procesu dydaktycznego, dostosowanie tempa pracy do możliwości dziecka, zastosowanie aktywizujących i ciekawych form i metod pracy. Program oraz komplementarna z nim obudowa dydaktyczna kładzie duży nacisk na gry i zabawy, jako główną formę pracy z dziećmi 6 i 7 letnimi, co pozwala na łatwiejsze przyswajanie trudniejszych zagadnień.

Obudowa dydaktyczna:

 • dla uczniów:
  • karty pracy,
  • karty ćwiczeń interaktywnych,
  • ćwiczenia interaktywne,
  • gry edukacyjne,
  • gry matematyczne,
  • zagadki,
  • animacje komputerowe
 • dla nauczyciel:
  • scenariusze zajęć tradycyjnych i zajęć multimedialnych,
  • projekty edukacyjne,
  • multimedialne prezentacje,
  • testy sprawdzające wiedzę
  • pliki audio, grafiki statyczne, zdjęcia i rysunki zintegrowane z innymi zasobami

Link bezpośredni do zasobów programu Innowacje gwarancją skutecznej edukacji

Nazwa programu: Szkoła przyszłości

Obszar: komunikowanie się w języku obcym, przedsiębiorczość

Opis programu: W Programie położono akcent na rozwijanie kompetencji w zakresie komunikowania się w języku angielskim zarówno w mowie jak i piśmie. Program wprowadza również elementy kształtowania postawy przedsiębiorczej, w oparciu o rozwijanie ciekawości poznawczej, kreatywności, umiejętności podejmowania inicjatywy i pracy zespołowej. Wiedza oraz umiejętności z zakresu obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej, umożliwiają zastosowanie szeregu technik oraz zadań językowych, które w znaczny sposób wzbogacają nauczanie języka angielskiego.

Obudowa dydaktyczna

 • dla uczniów:
  • karty pracy
  • gry edukacyjne
  • nagrania native speaker,
  • krzyżówki,
  • rebusy i łamigłówki
 • dla nauczycieli
  • scenariusze lekcji multimedialnych i tradycyjnych
  • animacje komputerowe
  • rysunki
  • zdjęcia
  • materiały dźwiękowe

Link bezpośredni do zasobów programu Szkoła przyszłości

Nazwa programu: Ad@ i J@ś na matematycznej wyspie

Obszar: myślenie matematyczne

Opis programu: Program wyróżnia rozszerzenie treści kształcenia w obszarze edukacji matematycznej – płynna integracja edukacji matematycznej z innymi rodzajami edukacji; rozwijanie umiejętności myślenia naukowego, umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami, rozumienie przekazywanych treści poprzez stosowanie ich w sytuacjach codziennych (ale także nietypowych). Program przewiduje zwiększenie roli rodziców w procesie zdobywania przez uczniów wiedzy i kompetencji. Zachęca także do pracy metodą projektów (kształtowanie umiejętności pracy w grupie).

 • Obudowa dydaktyczna: dla ucznia (kolorowe karty pracy, pomoce techniczne do pracy manualnej, pomoce multimedialne),
 • dla nauczyciela (poradniki metodyczne, scenariusze lekcji – wszystkie rodzaje edukacji, generatory tworzenia pomocy multimedialnych).

Nazwa programu: Staś i Zosia w szkole

Obszar: myślenie matematyczne, myślenie naukowe, umiejętność uczenia się, przedsiębiorczość

Opis programu: Program ukierunkowany jest na kształtowanie umiejętności myślenia matematycznego, naukowego oraz rozwijanie postawy przedsiębiorczej. Nie odrzuca i nie neguje sprawdzonych metod nauczania. Proponuje dodatkowo innowacyjne podejście do edukacji z uwzględnieniem elementów przedsiębiorczości, ekonomii, ekologii, rozwoju społecznego i techniki. Program oparty jest o metodę projektu edukacyjnego. Nauczyciel poprzez niekonwencjonalne metody wprowadza dzieci w świat pojęć społecznych, przyrodniczych i technicznych. Pozwala im doświadczać i przeżywać rzeczywistość wykorzystując dziecięcą ciekawość i fascynację otaczającym światem. W załączonych do programu materiałach dydaktycznych zostały opracowane tematy kompleksowo skorelowane z propozycjami zajęć prowadzonych metodą projektu. Projekt można realizować jako osobną propozycję codziennych zajęć lub wykorzystać jego poszczególne elementy w realizacji tematów.

Obudowa dydaktyczna

 • dla uczniów: klasa I, II i III oddzielnie
  • Elementarz (skrypt) „Staś i Zosia w szkole” z CD/DVD
  • Zeszyty ćwiczeń (matematyka, przyroda) i zeszyt kaligrafii
  • Instrukcje do projektów
  • Karty demonstracyjne (przyroda/matematyka/społeczeństwo)
  • Dodatek – matematyka dla uczniów „Staś i Zosia w świecie liczb”
  • Dodatek – przyroda/ekologia – „Staś i Zosia mieszkańcy Ziemi”
  • Wycinanki, malowanki (łącznie dla klasy I, II i III)
  • Dodatek – zajęcia komputerowe (CD) „Staś i Zosia w cyfrowym świecie”
  • Filmy edukacyjne, słuchowiska edukacyjne, gry edukacyjne
  • Materiały dla uczniów zdolnych – seria „Chcę wiedzieć więcej” – matematyka, przyroda/ekologia.
 • dla nauczycieli:
  • Diagnoza uczniów – w kierunku zdolności czy z trudnościami
  • Skrypt metodyczny obejmujący klasy I, II i III (plan pracy, przykładowe projekty zintegrowanych kart pracy, scenariusze zajęć – przykładowe projekty wraz z instrukcjami, indywidualny arkusz obserwacji, kwestionariusz wywiadu z rodzicami)
  • Plansze dydaktyczne – przyroda, matematyka
  • Alfabet
  • Plansze matematyczne
  • Plan działań wspierających dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych (trudności w czytaniu i pisaniu, trudności matematyczne, trudności w mówieniu, zaburzenia zachowania, trudności ruchowe) i pakiet dla uczniów zdolnych (uzdolnienia matematyczne, czytelnicze, przyrodnicze)

Nazwa programu: Myślę – działam – idę w świat

Obszar: myślenie naukowe, język obcy

Opis programu: Program powstał z myślą ukształtowania człowieka kreatywnego, wielowymiarowego, samodzielnego w myśleniu, który nie boi się podejmowania wyzwań. Ucznia stawiamy w roli badacza, obserwatora, twórcy i projektanta, któremu tworzy się i zapewnia przestrzeń do wielokierunkowego działania w czterech Centrach Aktywnej Edukacji: polonistyczno-komunikacyjnym, matematyczno-przyrodniczym, językowym i artystyczno-ruchowym, które mają na celu zachęcić dzieci do podejmowania działań związanych z ich możliwościami rozwojowymi, zainteresowaniami i potrzebami. Poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy, aranżację przestrzeni klasowej i wykorzystanie pomocy dydaktycznych zwiększamy zaangażowanie ucznia i jego ciekawość poznawczą. Program „wyróżnia na tle innych programów do edukacji wczesnoszkolnej: rola nauczyciela jako osoby budującej klimat klasy; duża różnorodność form, metod i technik pracy z dziećmi wraz z opisami działań; organizacja sali lekcyjnej (Centra Aktywności); organizacja okresu adaptacyjnego – opisanie metod i technik sprzyjających adaptacji; planowanie pracy nauczyciela wg strategii oceniania kształtującego; systematyczna współpraca z rodzicami w tym przykładowe scenariusze spotkań z rodzicami.

Obudowa dydaktyczna

 • dla uczniów:
  • gry interaktywne i tradycyjne
  • filmy
  • zabawy
  • projekty w formie WebQest
 • dla nauczycieli
  • scenariusze zajęć,
  • testy
  • zdjęcia
  • materiały dźwiękowe

Nazwa programu: Mały wynalazca

Obszar: umiejętność uczenia się, język obcy

Opis programu: Dominującą formułą programu jest metoda projektu badawczego. Program pozwoli odtworzyć warunki otoczenia naturalnego oraz sytuacji zbliżonych do rzeczywistych. Dziecko pełni rolę podmiotu a nie przedmiotu działań nauczyciela. Dzięki temu determinowane są istotne konsekwencje metodyczne:dziecko uczy się samodzielnie, dziecko nie marnuje energii na odróżnienie wiedzy abstrakcyjnej od konkretnej, nauczyciel pomaga w rozwiązaniu sytuacji problemowych, nauczyciel wspiera w rozwiązaniu konkretnego problemu badawczego.

Innowacyjność tego podejścia opiera się z jednej strony na synergii metod projektu badawczego i oceniania kształtującego, z drugiej strony na takim doborze treści nauczania, który łączy nauczanie przedmiotów przyrodniczych z matematyką, przedmiotami humanistycznymi – (język polski, język obcy), jak i zagadnieniami wychowawczymi. Wzajemne przenikanie się treści przedmiotowych czyni program innowacyjnym oraz alternatywnym względem starej metody nauczania.

Obudowa dydaktyczna

 • dla uczniów:
  • karty pracy
  • gry edukacyjne
  • multimedia
 • dla nauczycieli
  • scenariusze
  • konspekty
  • przykładowe testy
  • rozkład materiału

Nazwa programu: Obywatel świata

Obszar: umiejętność uczenia się, język obcy

Opis programu: Program oparty na wzmocnieniu kompetencji w zakresie nauki języka angielskiego poprzez wprowadzenie formuły projektu badawczego i elementów pedagogiki Marii Montessori oraz gry edukacyjnej na lekcjach języka angielskiego. Celem programu jest wspomaganie dziecka w rozwoju komunikacyjnej kompetencji językowej, czyli umiejętności skutecznego porozumiewania się.

Obudowa dydaktyczna

 • dla uczniów:
  • karty pracy
  • gry edukacyjne
  • multimedia
 • dla nauczycieli
  • konspekty
  • sprawdziany
  • rozkład nauczania

Nazwa programu: Trampolina do sukcesu

Obszar: język obcy, umiejętność uczenia się

Opis programu: Program charakteryzuje nowatorska koncepcja pedagogiczna pozwalająca na konstruowanie atrakcyjnych oraz skutecznych zajęć dla dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, indywidualizując proces dydaktyczny bez stygmatyzowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały zarówno dla uczniów jak i nauczycieli posiadają atrakcyjną oprawę graficzną, współczesne aranżacje muzyczne oraz szereg innowacyjnych środków dydaktycznych. Program „Trampolina do sukcesu” wyróżnia to, iż wskazuje on praktyczną korelację treści nauczania języka obcego z treściami edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III SP. Pomaga inicjować współpracę pomiędzy nauczycielami języka angielskiego a nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej na etapie przygotowania, realizacji oraz ewaluacji zajęć lekcyjnych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Jako program tworzony przez nauczycieli-praktyków zawiera szereg rozwiązań, które ułatwiają pracę nauczyciela, skracają etap przygotowania do zajęć oraz inspirują do stosowania kreatywnych rozwiązań.

Obudowa dydaktyczna

 • dla uczniów:
  • karty pracy
  • Szablony do wycinania
  • Portfolio (teczka ucznia)
  • mystery-box – pudełko sensoryczne
  • piosenki
  • filmy
 • dla nauczycieli
  • karty pracy
  • plansze edukacyjne,
  • pacynki wraz z opracowaniem fabuły osadzonej w rzeczywistości uczniów klas 1-3 SP,
  • lekcje na tablicę interaktywną,
  • aplikację komputerową dla nauczycieli,
  • 296 scenariuszy zajęć z języka obcego
  • 99 scenariuszy zajęć z edukacji wczesnoszkolnej
  • 4 scenariusze uniwersalnych zajęć terenowych
  • poradnik metodyczny

Nazwa programu: Doświadczam – rozumiem – wiem

Obszar: myślenie matematyczne, myślenie naukowe

Opis programu: Program traktuje ucznia jako podmiot samodzielnie zdobywający wiedzę o świecie, a nie jako biernego odbiorcę komunikatów nauczyciela. Autorzy programu są przekonani, że naturalny dla dzieci stan zadziwienia światem odpowiednio podtrzymywany i stymulowany przez pedagogów, może stać się źródłem wewnętrznej motywacji do nauki i uogólnionej pozytywnej postawy wobec szkoły. Głównym postulatem programu jest koncepcja zrównoważonego rozwoju zaczerpnięta z teorii inteligencji sprzyjającej powodzeniu życiowemu R. Sternberga, wedle której kluczowym celem wszelkich działań edukacyjnych jest osiągnięcie przez człowieka dobrostanu. Idea ta jest bardzo ważna w procesie wspierania uczniów zdolnych, dla których autorzy programu przygotowali dodatkowe zadania i wskazówki do pracy.

Główna bohaterka programu – mrówka Eureka, wspiera uczniów w rozwijaniu przez nich kompetencji kluczowych: matematycznych, myślenia twórczego i naukowego poprzez dostarczanie wyzwań dostosowanych do ich możliwości w postaci ciekawych eksperymentów, projektów edukacyjnych, treningów twórczości, zajęć dotyczących folkloru dziecięcego i z zakresu historii sztuki.

Obudowa dydaktyczna programu zawiera:

 • 300 scenariuszy zajęć (po 100 dla każdej klasy);
 • 500 kart pracy (200 dla klasy I, 150 dla klasy II, 150 dla klasy III)
 • cykl filmów przyrodniczych „Żywioły Ziemi”;
 • cykl filmów metodycznych dotyczących nauczania matematyki „Wszędobylska matematyka”;
 • aplikacje na tablety usprawniające myślenie twórcze, matematyczne i metapoznanie;
 • instrukcję wdrażania programu i obudowy dla nauczycieli.

Link bezpośredni do zasobów programu Doświadczam – rozumiem – wiem

Nazwa programu: Twórcze umysły. Edukacja ku kreatywności

Obszar: umiejętność uczenia się, przedsiębiorczość

Opis programu: Program jest odpowiedzią na niewystarczającą obecność w polskiej szkole treningu myślenia twórczego. W społeczeństwie wiedzy ważne jest generowanie innowacji, a jest to możliwe jedynie przy twórczym myśleniu jednostek od początku ich edukacji. Prezentowane założenia programu zainspirowane koncepcją Torrance’a pokazują, w jaki sposób nauczyciel może stworzyć w klasie atmosferę zachęcającą do kreatywności rozwijać płynność, giętkość i oryginalność myślenia uczniów w ramach standardowych zajęć realizowanych w oparciu o podstawę programową. Stworzona obudowa dydaktyczna zawiera opis codziennego treningu twórczości uwzględniającego zarówno rozwój myślenia naukowego i matematycznego. Dodatkowo zostały stworzone zadania i karty pracy dla uczniów zdolnych.

Link bezpośredni do zasobów programu Twórcze umysły. Edukacja ku kreatywności

Programy edukacji wczesnoszkolnej nagrodzone w konkursach organizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu systemowego „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego”:

Ostatnia aktualizacja: 26 marca 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa