Biblioteczka dyrektora szkoły/placówki − Przywództwo

Antoni J.Jeżowski, Joanna Madalińska-Michalak, Dyrektor szkoły-koncepcje i wyzwania. Miedzy teorią a praktyką.

„Mnogość publikacji poświęconych problematyce kierowania szkołą i roli dyrektora szkoły pokazuje wielowymiarowość i złożoność pracy dyrektora szkoły we współczesnych czasach. Mocne uzasadnienie w nauce europejskiej i światowej ma rola dyrektora szkoły nie tylko jako kierownika, administratora, czy menedżera, ale w dużej mierze jako przywódcy.(…)

W niniejszej książce staraliśmy się dowieść, że różne spojrzenia na naturę pracy dyrektora szkoły nie wykluczają się nawzajem, że mogą współistnieć nie tylko dla pełnej jego samorealizacji w wielu rolach, ale że w codziennej praktyce nierzadko wypełniają już postulaty tak przywództwa, jak i bieżącego administrowania, czy zarządzania szkołą. Uporządkowanie pojęć i terminów, ale także sformułowanie postulatów pod adresem kształcenia i doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół, określenie pożądanych u dyrektora cech, kompetencji, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na niespójność rozwiązań prawnych czy niejednoznacznym treściowo adoptowaniu dla polskich potrzeb terminów z języka angielskiego, to niewątpliwie nowość w polskim spojrzeniu na omawiane zagadnienia. To walor tej książki i – jak zakładamy – spory argument za tym, by wziąć ją do ręki, zapoznać się z jej treścią i po prostu polubić ją.”

Stefan M. Kwiatkowski, Joanna Michalak, Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce.

„Cele, jakie przyświecały autorom tworzącym tę książkę sprowadzają się do:
  • zainicjowania dyskusji nad teoretycznym i praktycznym znaczeniem przywództwa edukacyjnego w środowisku szkolnym i pozaszkolnym,
  • poszukiwania metod wspierania rozwoju liderów edukacji w stawianiu czoła wyzwaniom przed jakimi stoją współczesne szkoły i środowiska lokalne.
Tak zarysowane cele dają szansę na stworzenie podstawy do rozważań dla wszystkich zainteresowanych przywództwem edukacyjnym, zwłaszcza dla dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji oświatowej oraz przedstawicieli władz samorządowych i organizacji pozarządowych działających w obszarze oświaty, a także studentów rożnych kierunków i specjalności pedagogicznych.”
 
 

Grzegorz Mazurkiewicz, Edukacja i przywództwo. Modele mentalne jako bariery rozwoju.

„Badanie miało na celu zdefiniowanie i opisanie sposobów myślenia dyrektorów na temat procesów kształcenia i kierowania szkołą oraz określenia konsekwencji posiadanych przekonań. Istotą przeprowadzanego projekty było ukazanie różnorodności podejść dyrektorów szkół do edukacji i koncepcji przywództwa, a w konsekwencji do podejmowanych zadań.”
 
 
 
 
 

red. Grzegorz Mazurkiewicz, Przywództwa i zmiana w edukacji.

 
„Ewaluacja w edukacji dotyka różnorodnych aspektów funkcjonowania ludzi i instytucji, a jednocześnie jakość ewaluacji zależy od wielu bardzo odmiennych czynników. Przede wszystkim od wspominanej już kultury i zwyczajów akceptowanych przez profesjonalistów, od sfery politycznej i administracyjnej, od podejścia ekspertów i opracowanych narzędzi, od nastawienia rodziców i nauczycieli, a także od postaw i kompetencji przywódców edukacyjnych. … Tom niniejszy poświęcony jest głównie przywództwu i jego funkcji we wprowadzaniu zmiany…”
 
 
 
 

red. Stefan M. Kwiatkowski, Joanna Michalak, Inetta Nowosad, Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu.

„Jednym z mechanizmów przeciwdziałania negatywnym zjawiskom i poprawy aktualnej sytuacji powinna się stać inwestycja w potencjał przywódczy, zwłaszcza w dziedzinie edukacji. Ponieważ proces uczenia się jest tym, dzięki czemu ludzkość jest w stanie przekraczać własne ograniczenia i proponować rozwiązania wykraczające poza standardowe schematy, to właśnie w rozwoju edukacji i inwestycji w proces uczenia się dostrzega się największą szansę na końcowy sukces”.
 
 
 

Joanna M. Michalak, Przywództwo w zarządzaniu szkołą.

 
„U podstaw prowadzonych tutaj rozważań tkwi założenie o nierozerwalnym związku między przywództwem a zarządzaniem. We współczesnej literaturze przedmiotu akcentuje się, że przywództwo i zarządzanie tworzą wzory wzajemnie uzupełniających się zachowań, działań, wiedzy i umiejętności. Należy postrzegać je na kontinuum oddającym realizację funkcji kierowniczej, gdzie obie kategorie, choć ze sobą związane, są jednak odmienne. Skuteczność dyrektora jako osoby kierującej szkołą, zarządzającej nią i odpowiedzialnej za jej działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą zależy w znacznej mierze od skuteczności jego przywództwa.”
 

Ewa Maksymowska, O czym warto pamiętać wprowadzając zaczynając zmianę w zarządzanej placówce.

 
„Wprowadzanie innowacji w organizacjach, a więc i w placówkach oświatowych, u niektórych budzi entuzjazm, u innych – sprzeciw. Pewna grupa spostrzega zmianę jako pożądaną, celową i korzystną, inna jako zbędną, trudną, a nawet szkodliwą. Zawsze są zwolennicy reorganizacji i jej krytycy. Warto krytykom zadawać pytanie; co by się stało w dłuższej perspektywie, gdyby nie dokonywać zmian? Czy taki stan jest pożądany? Zmiana, choć zawsze związana z ryzykiem, pozwala osiągać to, czego pragniemy i do czego dążymy, zapewnia postęp”.
 

Agnieszka Grzymkowska, Coaching w pracy z zespołami nauczycielskim.

 
„Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie istoty coachingu na podstawie dwóch wybranych modeli, w oparciu o które może zostać poprowadzona sesja coachingowa.
Pierwszy to Model Kolba oparty na uczeniu się poprzez doświadczenie, drugi zaś to Model GROW stanowiący gotowy scenariusz rozmowy coachingowej. Opis metod nie wyczerpuje całej złożoności coachingu, a jedynie stanowi zarys zagadnienia i wstęp do szerszego poznania. W artykule zamieszczono także propozycje praktycznego wykorzystania zaprezentowanych metod coachingowych do pracy z zespołami nauczycielskimi w szkole.”
 
Oprac.: Zespół Projektu
 

 

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa