Materiały opracowane przez zespół UW − Publikacje

 
 
Publikacja: Przygotowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. Propozycje dla jednostek samorządu terytorialnego

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

alt
 

Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym

  Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim, w ramach Priorytetu III, Działania 3.1, Poddziałania 3.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa